Diensten - 491761-2020

16/10/2020    S202

Polen-Zabrze: Ontwerpen van pijpleidingen

2020/S 202-491761

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
Postadres: ul. Szczęść Boże 11
Plaats: Zabrze
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 41-800
Land: Polen
Contactpersoon: Tomasz Kozak
E-mail: tomasz.kozak@psgaz.pl
Telefoon: +48 323985580
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.psgaz.pl
Adres van het kopersprofiel: https://www.psgaz.pl
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2020/W100/WP-002719: Wykonanie dokumentacji projektowej zadanie PT/UP/00346643/ Pszów / Kraszewskiego / Radlin / Rymera / Gazownia Rybnik / Budowa gazociągu średniego ciśnienia

Referentienummer: 2020/W100/WP-002719
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71322200 Ontwerpen van pijpleidingen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Wykonanie dokumentacji projektowej, zadanie PT/UP/00346643/ Pszów / Kraszewskiego / Radlin / Rymera / Gazownia Rybnik / Budowa gazociągu średniego ciśnienia

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227 Rybnicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego pełniącego jednocześnie funkcję dokumentacji wykonawczej, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Zadanie PT/UP/00346643/ Pszów / Kraszewskiego / Radlin / Rymera / Gazownia Rybnik / Budowa gazociągu średniego ciśnienia.

Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, a także świadczenie usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych danym projektem oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Zakres: gazociąg średniego ciśnienia Dn 110 PE o długości około 2.149 metrów,

Gazociąg średniego ciśnienia Dn 40 PE o długości około 631 metrów,

Przyłącza średniego ciśnienia Dn 25 PE – 5 sztuk o długości około 5 metrów każde,

Miejsce włączenia: Rydułtowy, Strefa Gospodarcza, Dn 110PE.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 152-373322
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

2020/W100/WP-002719: Wykonanie dokumentacji projektowej zadanie PT/UP/00346643/ Pszów / Kraszewskiego / Radlin / Rymera / Gazownia Rybnik / Budowa gazociągu średniego ciśnienia

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Podstawa prawna

Art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, to jest: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (...) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Art. 146 ust. 6, to jest: Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy.

W przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie ze względu na zmianę zakresu przedmiotu postępowania, wynikającego z konieczności modyfikacji przebiegu trasy gazociągu spowodowanej brakiem zgód Właścicieli nieruchomości, konieczne było opracowanie alternatywnej trasy przebiegu gazociągów na jednym z jego odcinków.

Zakresy zadań, w szczególności przebieg tras gazociągów podlegających projektowaniu w dwóch osobnych postępowaniach, po zmianie koncepcji gazyfikacji, pokrywają się w około 90 %.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania Wykonawca może składać środki ochrony prawnej, według zasad określonych w art. 179 i następne Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020