Diensten - 491761-2020

16/10/2020    S202

Polen-Zabrze: Ontwerpen van pijpleidingen

2020/S 202-491761

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
Postadres: ul. Szczęść Boże 11
Plaats: Zabrze
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 41-800
Land: Polen
Contactpersoon: Tomasz Kozak
E-mail: tomasz.kozak@psgaz.pl
Telefoon: +48 323985580
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.psgaz.pl
Adres van het kopersprofiel: https://www.psgaz.pl
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2020/W100/WP-002719: Wykonanie dokumentacji projektowej zadanie PT/UP/00346643/ Pszów / Kraszewskiego / Radlin / Rymera / Gazownia Rybnik / Budowa gazociągu średniego ciśnienia

Referentienummer: 2020/W100/WP-002719
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71322200 Ontwerpen van pijpleidingen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227 Rybnicki

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 152-373322

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

2020/W100/WP-002719: Wykonanie dokumentacji projektowej zadanie PT/UP/00346643/ Pszów / Kraszewskiego / Radlin / Rymera / Gazownia Rybnik / Budowa gazociągu średniego ciśnienia

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020