Diensten - 491775-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Cesson-Sévigné: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2020/S 202-491775

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sembreizh
Postadres: 13 rue du Clos Courtel
Plaats: Cesson-Sévigné
NUTS-code: FRH03 Ille-et-Vilaine
Postcode: 35510
Land: Frankrijk
E-mail: Rennes@sembreizh.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.sembreizh.fr/
Adres van het kopersprofiel: https://www.megalis.bretagne.bzh
I.6)Hoofdactiviteit
Havenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maîtrise d'œuvre

Referentienummer: 20272
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché de maîtrise d'œuvre.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 3 821 499.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03 Ille-et-Vilaine
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché de maîtrise d'œuvre.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Marché attribution au lauréat d'un concours.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 118-290345
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20272
Benaming:

Marché de maîtrise d'œuvre

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arep architectures SAS
Postadres: 16 avenue d'Ivry
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75013
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.arep.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arep SAS
Postadres: 16 avenue d'Ivry
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75013
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.arep.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Egis Bâtiments Centre-Ouest
Postadres: 3 rue Braille — TSA 50851
Plaats: Rennes
NUTS-code: FRH03 Ille-et-Vilaine
Postcode: 35208
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.egis.fr/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Jean-François Madec architecte EURL
Postadres: 11 rue des Bleuets
Plaats: Plérin
NUTS-code: FRH01 Côtes-d’Armor
Postcode: 22190
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.madec-architectures.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lalu — la forme et l'usage
Postadres: 48 boulevard Prairie au Duc
Plaats: Nantes
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44200
Land: Frankrijk
Internetadres: http://laformeetlusage.com/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Atixis SAS
Postadres: 31 avenue des Champs Elysées
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75008
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.atixis.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Egis concept dénomination commerciale Elioth
Postadres: 4 rue Dolorès Ibarruri
Plaats: Montreuil Cedex
NUTS-code: FR106 Seine-Saint-Denis
Postcode: 93188
Land: Frankrijk
Internetadres: https://elioth.com/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 821 499.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Rennes
Postadres: 3 contour de la Motte — CS 44416
Plaats: Rennes
Postcode: 35044
Land: Frankrijk
Internetadres: http://rennes.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Postadres: 22 mail Pablo Picasso — BP 24209
Plaats: Nantes Cedex 1
Postcode: 44042
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Rennes
Postadres: Hôtel de Bizien — 3 contour de la Motte
Plaats: Rennes
Postcode: 35044
Land: Frankrijk
Internetadres: http://rennes.tribunal-administratif.fr/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020