Dienstleistungen - 491788-2020

16/10/2020    S202

България-Ковачево: Услуги по ремонт и поддържане на товароподемни кранове

2020/S 202-491788

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 123531939
Пощенски адрес: област Стара Загора, община Раднево
Град: с. Ковачево
код NUTS: BG344 Стара Загора
Пощенски код: 6265
Държава: България
Лице за контакт: Искрен Танев
Електронна поща: iskren.tanev@tpp2.com
Телефон: +359 42662710 / +359 885799172
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.tpp2.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1119
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Ремонт на кранов път кота 36 и укрепване носеща конструкция на кран КМЕ-1Г

Референтен номер: 20046
II.1.2)Основен CPV код
50531400 Услуги по ремонт и поддържане на товароподемни кранове
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Ремонт на кранов път кота 36 и укрепване носеща конструкция на кран КМЕ-1Г по 2 обособени позиции:

— I обособена позиция „Ремонт на кранов път кота 36“,

— II обособена позиция „Укрепване носеща конструкция на кран КМЕ-1Г“,

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 209 750.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Ремонт на кранов път кота 36

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50531400 Услуги по ремонт и поддържане на товароподемни кранове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, с. Ковачево, котелен цех (кота 36 КА-9÷12)

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Ремонт на кранов път кота 36 съгласно приложение № 1 „Обем“.

В обема за ремонт на кранов път кота 36 са включени 18 позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на договора е 3 месеца от датата на предаване на обекта с протокол, но не повече от 4 месеца след датата на сключване на договор.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Укрепване носеща конструкция на кран КМЕ-1Г

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50531400 Услуги по ремонт и поддържане на товароподемни кранове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, с. Ковачево, цех ВС и П (114 тр-р)

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Укрепване носеща конструкция на кран КМЕ-1Г съгласно приложение № 1 „Обем“.

В обема за укрепване носеща конструкция на кран КМЕ-1Г са включени 11 позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на договора е 3 месеца от датата на предаване на обекта с протокол, но не повече от 4 месеца след датата на сключване на договор

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 086-205455
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 17154
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Ремонт на кранов път кота 36

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
08/10/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Партнърс Инженеринг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200978465
Пощенски адрес: Люлин 5, бл. 562, вх. 1, ет. 3, ап. 10
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1359
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 171 500.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 171 432.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 17155
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Укрепване носеща конструкция на кран КМЕ-1Г

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
08/10/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Партнърс Инженеринг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200978465
Пощенски адрес: Люлин 5, бл. 562, вх. 1, ет. 3, ап. 10
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1359
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 38 500.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 38 318.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/10/2020