Dienstleistungen - 491789-2020

16/10/2020    S202

България-Козлодуй: Услуги по ремонт и поддръжка

2020/S 202-491789

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 106513772
Пощенски адрес: площадка АЕЦ „Козлодуй“
Град: Козлодуй
код NUTS: BG313 Враца
Пощенски код: 3321
Държава: България
Лице за контакт: Траян Йорданов
Електронна поща: tiyordanov@npp.bg
Телефон: +359 97374185
Факс: +359 97376007
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.kznpp.org
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1099
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Техническо обслужване на системи и оборудване, произведени, доставени и инсталирани от фирми Areva NP GmbH и Siemens AG, на 5 и блок, ОРУ и БПС

Референтен номер: БД АЕЦ Търговия №43350
II.1.2)Основен CPV код
50000000 Услуги по ремонт и поддръжка
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Дейностите, предмет на поръчката, са: профилактично техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка на резервни части и консумативи за оборудването, поддържане на база данни на оборудването, диагностика на оборудването и технически консултации.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 6 336 889.20 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50000000 Услуги по ремонт и поддръжка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Враца
Основно място на изпълнение:

Площадка АЕЦ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейностите, които трябва да се изпълнят, са: профилактично техническо обслужване на системи и оборудване — произведени, доставени и инсталирани от фирми AREVA NP GmbH и Siemens AG, на ОРУ, БПС, СОППЗ и 5, 6 ЕБ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, с обем и периодичност, определени в техническото задание, диагностика на оборудването и технически консултации, планирани и непланирани дейности по ремонт, преработка или замяна, възстановяващи способността на отказалите системи и компоненти по време и извън планов годишен ремонт, отстраняване на дефекти или отклонения от регламентираните технически характеристики на оборудването, корекции и реконфигуриране на софтуер при грешки или отклонения в работата му, подмяна на части и модули поради изчерпан проектен ресурс, дефект или отказ и възстановяване на експлоатационните и метрологични характеристики на съоръженията, доставка на резервни части и консумативи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договорът е сключен с пределна стойност на плащанията 3 240 000 EUR или 6 336 889,20 BGN без ДДС.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 108-263084
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 802000017
Наименование:

Техническо обслужване на системи и оборудване, произведени, доставени и инсталирани от фирми Areva NP GmbH и Siemens AG, на 5 и блок, ОРУ и БПС

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
02/10/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Framatome GmBH
Национален регистрационен номер: HRB15957
Пощенски адрес: Paul-Gossen-Str. 100
Град: Erlangen
код NUTS: DE DEUTSCHLAND
Пощенски код: 91052
Държава: Германия
Електронна поща: teodora.danziger@framatome.com
Телефон: +49 1603677106
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 6 337 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 6 336 889.20 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители
Стойност, без да се включва ДДС: 870 000.00 EUR
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

Дейности по профилактично ТО, отстраняване на дефекти, дейности по управление на технологично

Остаряване, дейности по доставка на резервни части, проектиране, монтажни дейности, пусконаладка, диагностика

На оборудването и технически консултации, поддържане на база данни за оборудването

V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Стойността посочена в т. V.2.5) e приблизителна, тъй като договорът е сключен с пределна стойност на плащанията и на

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно българското законодателство

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/10/2020