Diensten - 491789-2020

16/10/2020    S202

Bulgarije-Kozloduy: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2020/S 202-491789

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „AETs Kozloduy“ EAD
Nationaal identificatienummer: 106513772
Postadres: ploshtadka AETs „Kozloduy“
Plaats: Kozloduy
NUTS-code: BG313 Враца
Postcode: 3321
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Trayan Yordanov
E-mail: tiyordanov@npp.bg
Telefoon: +359 97374185
Fax: +359 97376007
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kznpp.org
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/1099
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Техническо обслужване на системи и оборудване, произведени, доставени и инсталирани от фирми Areva NP GmbH и Siemens AG, на 5 и блок, ОРУ и БПС

Referentienummer: БД АЕЦ Търговия №43350
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Дейностите, предмет на поръчката, са: профилактично техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка на резервни части и консумативи за оборудването, поддържане на база данни на оборудването, диагностика на оборудването и технически консултации.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 6 336 889.20 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG313 Враца
Voornaamste plaats van uitvoering:

Площадка АЕЦ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Дейностите, които трябва да се изпълнят, са: профилактично техническо обслужване на системи и оборудване — произведени, доставени и инсталирани от фирми AREVA NP GmbH и Siemens AG, на ОРУ, БПС, СОППЗ и 5, 6 ЕБ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, с обем и периодичност, определени в техническото задание, диагностика на оборудването и технически консултации, планирани и непланирани дейности по ремонт, преработка или замяна, възстановяващи способността на отказалите системи и компоненти по време и извън планов годишен ремонт, отстраняване на дефекти или отклонения от регламентираните технически характеристики на оборудването, корекции и реконфигуриране на софтуер при грешки или отклонения в работата му, подмяна на части и модули поради изчерпан проектен ресурс, дефект или отказ и възстановяване на експлоатационните и метрологични характеристики на съоръженията, доставка на резервни части и консумативи.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Договорът е сключен с пределна стойност на плащанията 3 240 000 EUR или 6 336 889,20 BGN без ДДС.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 108-263084
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 802000017
Benaming:

Техническо обслужване на системи и оборудване, произведени, доставени и инсталирани от фирми Areva NP GmbH и Siemens AG, на 5 и блок, ОРУ и БПС

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Framatome GmBH
Nationaal identificatienummer: HRB15957
Postadres: Paul-Gossen-Str. 100
Plaats: Erlangen
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 91052
Land: Duitsland
E-mail: teodora.danziger@framatome.com
Telefoon: +49 1603677106
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 337 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 336 889.20 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 870 000.00 EUR
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Дейности по профилактично ТО, отстраняване на дефекти, дейности по управление на технологично

Остаряване, дейности по доставка на резервни части, проектиране, монтажни дейности, пусконаладка, диагностика

На оборудването и технически консултации, поддържане на база данни за оборудването

V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Стойността посочена в т. V.2.5) e приблизителна, тъй като договорът е сключен с пределна стойност на плащанията и на

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно българското законодателство

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020