Diensten - 491791-2020

16/10/2020    S202

België-Brussel: Behandeling van verontreinigde grond

2020/S 202-491791

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Elia Asset
Nationaal identificatienummer: 0475.028.202_27714
Postadres: Keizerslaan 20
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Anne-Sophie De Witte
E-mail: annesophie.dewitte@externel.be
Telefoon: +32 25467687
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.elia.be
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bodem: expertise, onderzoek & veldwerk

Referentienummer: Elia Asset-GS/AO/2020/02-F05_0-F06_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90522300 Behandeling van verontreinigde grond
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Elia is op zoek naar diensten met betrekking tot bodemverontreinigingstaken in Brussel en Wallonië:

Bodemdeskundigen, bodemonderzoek (vervuiling + grondverplaatsing) en veldwerk.

De aanbestedende overhead kan zijn:

1. Elia Asset sa/nv en/of;

2. alle onderneming dat deel uitmaak van de Elia group; en/of

3. een nieuwe onderneming die zal opgericht worden door een van de ondernemingen van de Elia Group.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bodem expert Brussel

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90522200 Verwijderen van verontreinigde grond
90522300 Behandeling van verontreinigde grond
90522100 Diensten voor het verwijderen van verontreinigde grond
90522000 Diensten in verband met vervuilde grond
90732000 Diensten in verband met bodemvervuiling
90732400 Adviesdiensten op het gebied van bodemvervuiling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Senior expert consultant die bodemverontreinigingstaken voorbereidt en begeleidt (veldwerk en bodemonderzoek) in Brussel,

Ondersteuning en opvolging van administratieve, juridische en bodemkundige procedures: adviseringstaken ter begeleiding van de Projectleider Civiele Werken inzake bodemkostenbeheer en lobby bij de overheid.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bodem expert Wallonië

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90522200 Verwijderen van verontreinigde grond
90522300 Behandeling van verontreinigde grond
90522100 Diensten voor het verwijderen van verontreinigde grond
90522000 Diensten in verband met vervuilde grond
90732000 Diensten in verband met bodemvervuiling
90732400 Adviesdiensten op het gebied van bodemvervuiling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE3 RÉGION WALLONNE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Senior expert consultant die bodemverontreinigingstaken voorbereidt en begeleidt (veldwerk en bodemonderzoek) in Wallonië,

Ondersteuning en opvolging van administratieve, juridische en bodemkundige procedures: adviseringstaken ter begeleiding van de Projectleider Civiele Werken inzake bodemkostenbeheer en lobby bij de overheid.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bodemonderzoek en veldwerk in Brussel

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90522200 Verwijderen van verontreinigde grond
90522300 Behandeling van verontreinigde grond
90522100 Diensten voor het verwijderen van verontreinigde grond
90522000 Diensten in verband met vervuilde grond
90732000 Diensten in verband met bodemvervuiling
90732400 Adviesdiensten op het gebied van bodemvervuiling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bodemonderzoek (vervuiling + grondverplaatsing): bezoek de te onderzoeken bodem, pre-grondvergraving, ontgraving, monstername, monsteranalyse, het schrijven van een juridische studie en het verkrijgen van een juridische validatie.

Veldwerk: voorbouw, boren, bemonstering, etc. output: technische specificaties die nodig zijn voor bodemonderzoek.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bodemonderzoek en veldwerk in Wallonië

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90522200 Verwijderen van verontreinigde grond
90522300 Behandeling van verontreinigde grond
90522100 Diensten voor het verwijderen van verontreinigde grond
90522000 Diensten in verband met vervuilde grond
90732000 Diensten in verband met bodemvervuiling
90732400 Adviesdiensten op het gebied van bodemvervuiling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE3 RÉGION WALLONNE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bodemonderzoek (vervuiling + grondverplaatsing): bezoek de te onderzoeken bodem, pre-grondvergraving, ontgraving, monstername, monsteranalyse, het schrijven van een juridische studie en het verkrijgen van een juridische validatie.

Veldwerk: voorbouw, boren, bemonstering, etc. output: technische specificaties die nodig zijn voor bodemonderzoek.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 038-090965
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Bodem: expertise, onderzoek & veldwerk (loten 1-4)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Geolys sprl
Postadres: Rue des Champs Elysées 4
Plaats: Ciney
NUTS-code: BE3 RÉGION WALLONNE
Postcode: 5590
Land: België
Internetadres: www.geolys.be
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Bodem: onderzoek & veldwerk (loten 3+4)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RSK Benelux
Postadres: Sittardlaan 34
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
Internetadres: www.rskgroup.be
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Zie VI.4.3
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Elk geschil met betrekking tot de schorsing van de aanbestedingsprocedure zal beslist worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, of in het geval een aan verzoek tot vernietiging door de ondernemingsrechtbank, te Brussel in beide gevallen Waterloolaan 70 - 1000 Brussel.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020