Diensten - 491792-2020

16/10/2020    S202

Italië-Rome: Topografische diensten

2020/S 202-491792

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eni SpA
Nationaal identificatienummer: 00484960588
Postadres: piazzale Enrico Mattei 1
Plaats: Roma
NUTS-code: ITI43 Roma
Postcode: 00144
Land: Italië
Contactpersoon: Fabrizio Vergani — unità APRU-D1
E-mail: fabrizio.vergani@eni.com
Telefoon: +39 0252055581
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.eni.com
Adres van het kopersprofiel: https://esupplier.eni.com
I.6)Hoofdactiviteit
Winning van gas en aardolie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servizi di livellazione di alta precisione

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71351810 Topografische diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Esecuzione di servizi di ricognizione, segnalizzazione e misura di linee di livellazione geometrica.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 700 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351810 Topografische diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dorsale Adriatica.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizi di ricognizione, segnalizzazione e misura di linee di livellazione geometrica, area ITALIA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Estensione di 12 mesi.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

La normativa di riferimento per la presente gara è costituita dal D.Lgs. 50/2016 («Codice dei contratti pubblici») del 18.4.2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione pubblicato nel «Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea», rif. 2019/S151‐373794 per il gruppo merce SS02BA02 «Topografia, cartografia & telerilevamento».

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 151-373794
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2500039124
Benaming:

Servizi di ricognizione, segnalizzazione e misura di linee di livellazione geometrica

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2020
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2500039125
Benaming:

Servizi di ricognizione, segnalizzazione e misura di linee di livellazione geometrica

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2020
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2500039123
Benaming:

Servizi di ricognizione, segnalizzazione e misura di linee di livellazione geometrica

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/09/2020
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Eni SpA,

Upstream Procurement Services,

APRU-D — Competence Center Operations and Exploration,

Category Competence Center Well Area Logistics,

Geology and Geophysics,

Manager,

Ezio Rossi

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Plaats: Roma
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020