Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από σήμερα 02/11/2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Υπηρεσίες - 49182-2019

01/02/2019    S23

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Ευρωπαϊκό δίκτυο νομικών εμπειρογνωμόνων στους τομείς ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των διακρίσεων

2019/S 023-049182

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Justice, Unit JUST/04 Programme Management
Ταχ. διεύθυνση: Office MO59 04/21
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: just-04-procurement@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 22981708
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Ευρωπαϊκό δίκτυο νομικών εμπειρογνωμόνων στους τομείς ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των διακρίσεων

Αριθμός αναφοράς: JUST/2018/RDIS/PR/EQUA/0015
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79000000 Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο γενικός σκοπός της σύμβασης είναι η παροχή ανεξάρτητων συμβουλών, αναλύσεων και σχετικών πληροφοριών στην Επιτροπή, σε συνεχή και αξιόπιστη βάση, όσον αφορά την εθνική νομοθεσία, τη νομολογία και τις πολιτικές στους τομείς της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων, ιδίως λόγω φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας και γενετήσιου προσανατολισμού καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με το έργο της Επιτροπής στους τομείς αυτούς.

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 399 260.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79410000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
79110000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών νομικού χαρακτήρα και νομικής εκπροσώπησης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η έμφαση θα δοθεί κατά κύριο λόγο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, σε κάποιο βαθμό, θα απαιτηθούν επίσης κάποιες πληροφορίες για τις υποψήφιες χώρες (Τουρκία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Σερβία και πΓΔΜ) και για τις χώρες της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) ενόψει της ανάγκης να ακολουθήσουν νομικές εξελίξεις στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης και της εφαρμοσιμότητας του Ευρωπαϊκού κεκτημένου για την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων και στις χώρες της ΕΖΕΣ/του ΕΟΧ.

Επιπλέον, θα απαιτηθεί συμβολή στην εργασία της Επιτροπής όσον αφορά την αναθεώρηση της αποτελεσματικότητας της υφιστάμενης νομοθεσίας και, εάν χρειαστεί, την ανάπτυξη νέων νομοθετικών πράξεων σε επίπεδο ΕΕ. Για την υποστήριξη στην εργασία αυτή, θα πρέπει να παρασχεθούν ανεξάρτητες πληροφορίες και συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την υλοποίηση και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, επισημαίνοντας τις ορθές πρακτικές και τους προβληματικούς τομείς στο πλαίσιο της σύμβασης.

Οι ειδικοί στόχοι της σύμβασης είναι:

— η παροχή πληροφοριών προς την Επιτροπή σχετικά με τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των οδηγιών περί ισότητας των φύλων και απαγόρευσης των διακρίσεων σε εθνικό επίπεδο,

— η συμβολή στην παρακολούθηση, την εφαρμογή, την τακτική αξιολόγηση και την επικαιροποίηση της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και της ισότητας των φύλων,

— η παροχή πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με την ανάπτυξη ευρωπαϊκής και εθνικής νομολογίας, καθώς και τις επιπτώσεις της στο επίπεδο προστασίας που παρέχεται σε θέματα ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων,

— η παροχή παραδειγμάτων ορθής πρακτικής όσον αφορά την προστασία και την εφαρμογή του νόμου στον τομέα της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων, και

— η παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή σχετικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με το έργο της στους τομείς της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα που συνδέονται με άλλους τομείς ή περιπτώσεις πέραν της νομοθεσίας της ΕΕ για την ισότητα, οι οποίες ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο ή επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της ισότητας των φύλων ή της καταπολέμησης των διακρίσεων (για παράδειγμα, που αφορούν διακρίσεις για λόγους υγείας ή δυσμενείς διακρίσεις εθνικών διατάξεων στους τομείς της εργασιακής/εργατικής/φορολογικής/εκπαιδευτικής νομοθεσίας).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλή ακαδημαϊκή ποιότητα του περιεχομένου ώστε να πληροί τους συνολικούς στόχους που αναφέρονται στους όρους αναφοράς / Στάθμιση: 60
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Οργάνωση της εργασίας: αυτό το κριτήριο θα αξιολογήσει την ποιότητα της στρατηγικής για την οργάνωση και τον συντονισμό της εργασίας, την ποιότητα της οργάνωσης και το σύστημα ποιοτικού ελέγχου / Στάθμιση: 40
Τιμή - Στάθμιση: Ποιότητα/Τιμή 60/40
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Πρόγραμμα εργασίας για το 2018 και χρηματοδότηση για την υλοποίηση του προγράμματος για τα δικαιώματα, την ισότητα και την ιθαγένεια

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 091-206092
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: JUST/2018/RDIS/PR/EQUA/0015
Τίτλος:

Ευρωπαϊκό δίκτυο νομικών εμπειρογνωμόνων στους τομείς ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των διακρίσεων

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
18/12/2018
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: 3
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα: 3
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Human European Consultancy B.V.
Αριθμός ταυτοποίησης: 30150042
Πόλη: Utrecht
Κωδικός NUTS: NL NEDERLAND
Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Migration Policy group AISBL
Αριθμός ταυτοποίησης: BE0545923225
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: Universtiteit Utrecht
Πόλη: Utrecht
Κωδικός NUTS: NL NEDERLAND
Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 6 400 000.00 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 6 399 260.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους
Ποσοστό: 43 %

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Για τους Βρετανούς υποψήφιους ή προσφέροντες:

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, οι κανόνες πρόσβασης σε διαδικασίες διαγωνισμού της ΕΕ για οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες θα ισχύουν για τους υποψήφιους ή προσφέροντες από το Ηνωμένο Βασίλειο ανάλογα με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Σε περίπτωση που δεν παρέχεται σχετική πρόσβαση βάσει των ισχυουσών νομικών διατάξεων, οι υποψήφιοι ή προσφέροντες από το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να αποκλειστούν από τη διαδικασία διαγωνισμού.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Βλέπε ανωτέρω.
Πόλη: Luxembourg
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/01/2019