Usługi - 49183-2019

01/02/2019    S23

Belgia-Bruksela: Zapewnienie wsparcia w związku z realizacją celów zrównoważonego rozwoju związanych z glebą i gruntami na poziomie UE

2019/S 023-049183

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Environment
Adres pocztowy: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapewnienie wsparcia w związku z realizacją celów zrównoważonego rozwoju związanych z glebą i gruntami na poziomie UE

Numer referencyjny: ENV.D.1/SER/2018/0016
II.1.2)Główny kod CPV
90700000 Usługi środowiska naturalnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Ogólnym celem umowy jest wsparcie Komisji Europejskiej poprzez analizę postępów w realizacji celów dotyczących zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do gruntów i gleby w UE, zapewnienie wsparcia dla organizacji konferencji na ten temat na poziomie UE, zebranie przykładów dobrych praktyk i zaproponowanie zaleceń dotyczących ich wdrożenia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 147 924.40 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

poza siedzibą zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Otwarta procedura przetargowa: usługi. Jedna umowa o usługi, na okres 18 miesięcy (łączny budżet wynosi 150 000 EUR).

Umowa obejmie gromadzenie i analizę dostępnych informacji na temat wdrażania celów zrównoważonego rozwoju dotyczących gleby i gruntów, kontakty z organami państw członkowskich, pomoc na miejscu w organizacji konferencji na szczeblu unijnym w Brukseli, publikację najważniejszych ustaleń dla decydentów politycznych oraz rozpowszechnianie tych informacji podczas co najmniej 3 imprez. W realizacji zadań należy opierać się na informacjach już dostępnych w kontekście wdrażania celów zrównoważonego rozwoju w państwach członkowskich i na poziomie unijnym oraz na informacjach zebranych niezależnie przez Wykonawcę i dostarczonych przez służby Komisji. Zadaniem wykonawcy będzie w szczególności:

1) zebrania istniejących informacje na temat stanu wdrożenia celów zrównoważonego rozwoju dotyczących gleby i gruntów na szczeblu krajowym i europejskim (literatura naukowa, krajowe plany zrównoważonego rozwoju, sprawozdania z wdrażania celów zrównoważonego rozwoju itp). Uzupełnienie i przeanalizowanie informacji dotyczących koordynacji, określania wskaźników, priorytetów, wdrażania i najlepszych praktyk na poziomie krajowym poprzez kontakt z właściwymi organami krajowymi, w szczególności z grupą ekspertów ds. gleby pod nadzorem Komisji;

2) wspierania Komisji w organizacji konferencji na temat wdrażania celów zrównoważonego rozwoju dotyczących gruntów i gleby w UE, zaplanowanej na drugą połowę 2019 r. w Brukseli. Powyższe działania obejmą przygotowanie konferencji, organizacja logistyki i zarządzanie logistyką konferencji, opracowanie i rozpowszechnianie wyników w ścisłej współpracy ze służbami Komisji Europejskiej;

3) zbieranie, publikowanie i rozpowszechnianie przykładów dobrych praktyk i kluczowych przesłań dla decydentów politycznych w zakresie wdrażania celów zrównoważonego rozwoju związanych z gruntami i glebą.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: jakość proponowanej metodyki / Waga: 70
Kryterium jakości - Nazwa: organizacja pracy i przydział zasobów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: środki kontroli jakości / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: cena — waga / Waga: 50/50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Niniejsze ogłoszenie było opublikowane wcześniej w Dz. U. S 056-123139 z 21.3.2018 r. pod tytułem "Study on how to implement soil related, sustainable development goals at EU level" (Badanie sposobów realizacji na poziomie unijnym założeń zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do gleb), na kwotę 150 000 EUR. Rodzaj zamówienia: umowa o badania.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 134-304482
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 07.0202/2018/792008/SER/ENV.D.1
Nazwa:

Zapewnienie wsparcia w związku z realizacją celów zrównoważonego rozwoju związanych z glebą i gruntami na poziomie UE

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
24/12/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Stichting Wageningen Research — Wageningen Environmental Research
Adres pocztowy: Droevendaalsesteeg 3
Miejscowość: Wageningen
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Kod pocztowy: 6708 PB
Państwo: Niderlandy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Milieu Ltd
Adres pocztowy: Chaussée de Charleroi 112
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1060
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Stichting Deltares
Adres pocztowy: Boussinnesqweg 1
Miejscowość: Delft
Kod NUTS: NL NEDERLAND
Kod pocztowy: 2629 HV
Państwo: Niderlandy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 150 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 147 924.40 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

zgodnie z artykułem 11 ust. 1 lit. e) załącznika do rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii w przypadku nowych usług lub robót polegających na powtarzaniu podobnych usług lub robót powierzonych wykonawcy, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia z zastrzeżeniem, że usługi te lub roboty są zgodne z podstawowym projektem, dla którego udzielono zamówienia po publikacji ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt 11.4.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxemburg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

uwagi dotyczące procedury udzielania zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1).

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Taka skarga nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

Odwołanie do organu, o którym mowa w pkt VI.4.1), można złożyć w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o decyzji o udzieleniu zamówienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/01/2019