Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Servicii - 49183-2019

01/02/2019    S23

Belgia-Bruxelles: Acordarea de asistență în ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă a cu privire la sol și teren la nivelul UE

2019/S 023-049183

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Environment
Adresă: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acordarea de asistență în ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă a cu privire la sol și teren la nivelul UE

Număr de referinţă: ENV.D.1/SER/2018/0016
II.1.2)Cod CPV principal
90700000 Servicii privind mediul
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul general al contractului este de a asista Comisia Europeană prin analizarea progreselor înregistrate în punerea în aplicare a obiectivelor privind obiectivele de dezvoltare durabilă legate de teren și sol în UE, oferind asistență pentru organizarea unei conferințe pe această temă la nivelul UE, compilând exemplele de bune practici și propunând recomandări pentru implementare.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 147 924.40 EUR
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Extra Muros

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cerere deschisă pentru ofertă: servicii. Contract unic cu o durată de 18 luni (buget total de 150 000 EUR).

Contractul va implica compilarea și analiza informațiilor documentare privind punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă legate de sol și terenuri, contactele cu autoritățile statelor membre, asistența la fața locului pentru organizarea unei Conferințe la nivelul UE la Bruxelles, publicarea principalelor concluzii pentru factorii de decizie politică și difuzarea în cel puțin 3 evenimente. Activitatea se va baza pe informațiile deja disponibile în contextul punerii în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă în Statele Membre și la nivelul UE) și pe informațiile colectate în mod autonom de către contractant și furnizate de serviciile Comisiei. În special, contractantul va trebui:

1) Să compileze informațiile existente privind stadiul punerii în aplicare a strategiilor de dezvoltare durabilă cu privire la sol și terenuri la nivel național și european (literatură științifică, planuri naționale privind dezvoltarea durabilă, rapoarte privind implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, etc.). Să completeze și să analizeze informațiile privind coordonarea, definirea indicatorilor, priorităților, punerea în aplicare și cele mai bune practici la nivel național, prin contactarea autorităților naționale relevante, îndeosebi grupul de experți în domeniul solului sub supravegherea Comisiei;

2) Să sprijine Comisia pentru organizarea unei Conferințe privind punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă legate de teren și sol în UE planificate în a doua jumătate a anului 2019, la Bruxelles. Aceasta va include pregătirea conferinței, furnizarea și gestionarea logisticii conferinței, elaborarea și diseminarea rezultatelor, în strânsă colaborare cu serviciile Comisiei Europene;

3) Compilarea, publicarea și diseminarea exemplelor de bune practici și a mesajelor-cheie către factorii de decizie privind punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă legate de teren și sol.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea metodologiei propuse / Pondere: 70
Criteriu privind calitatea - Nume: Organizarea activităților și alocarea resurselor / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Măsurile de control al calității / Pondere: 10
Criteriu privind costul - Nume: Prețul— ponderea / Pondere: 50/50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Aceasta a fost publicată anterior în anunțul de intenție din JO S 056-123139 din 21.3.2018 cu titlul „Studiu privind modul de implementare a obiectivelor legate de dezvoltarea durabilă a solului la nivelul UE“ cu o sumă de 150 000 EUR. Tipul de contract a fost de studiu.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 134-304482
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 07.0202/2018/792008/SER/ENV.D.1
Titlu:

Acordarea de asistență în ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă a cu privire la sol și teren la nivelul UE

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/12/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Stichting Wageningen Research — Wageningen Environmental Research
Adresă: Droevendaalsesteeg 3
Localitate: Wageningen
Cod NUTS: NL NEDERLAND
Cod poștal: 6708 PB
Țară: Țările de Jos
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Milieu Ltd
Adresă: Chaussée de Charleroi 112
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1060
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Stichting Deltares
Adresă: Boussinnesqweg 1
Localitate: Delft
Cod NUTS: NL NEDERLAND
Cod poștal: 2629 HV
Țară: Țările de Jos
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 150 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 147 924.40 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (e) din anexa la Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, pentru servicii sau lucrări noi care constau în repetarea unor servicii sau lucrări similare încredințate operatorului economic căruia i s-a atribuit contractul inițial de către aceeași autoritate contractantă, cu condiția ca aceste servicii sau lucrări să fie conforme cu proiectul de bază și ca acest proiect să fi făcut obiectul unui contract inițial atribuit după publicarea unui anunț de participare, sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatul 11.4.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1).

În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire se poate introduce o cale de atac la organismul menționat la punctul VI.4.1).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/01/2019