Werken - 491833-2020

16/10/2020    S202

Frankrijk-Parijs: Bouwwerkzaamheden

2020/S 202-491833

Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Paris
Postadres: 7 avenue de la Porte d'Ivry
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75013
Land: Frankrijk
Contactpersoon: DFA — service des concessions
E-mail: dfa-chaletportejaune@paris.fr
Telefoon: +33 142763733
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.paris.fr/concessions
Adres van het kopersprofiel: https://marches.maximilien.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concession de travaux relative à la rénovation et l'exploitation du Chalet de la Porte Jaune, situé avenue de Nogent dans le Bois de Vincennes (Paris 12e)

Referentienummer: 2018V12D2DSP-R7018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 45 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 56 475 904.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55300000 Bereiden en serveren van maaltijden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101 Paris
II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de hieronder beschreven criteria:
  • Criterium: La qualité des propositions architecturales, paysagères et patrimoniales et leur adéquation au programme de travaux
  • Criterium: La qualité du projet d'exploitation, en fonction de sa capacité à contribuer au respect de la destination du lieu, à son animation, à son ouverture à un public varié et à son intégration dans son en
  • Criterium: La proposition de redevance du candidat: taux de redevance variable et redevance minimale garantie proposés
  • Criterium: La robustesse économique de l'offre
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 144

Afdeling IV: Procedure

Afdeling V: Gunning van een concessieovereenkomst

Benaming:

Concession de travaux relative à la rénovation et l'exploitation du Chalet de la Porte Jaune, situé avenue de Nogent dans le Bois de Vincennes (Paris 12e)

Een concessieovereenkomst/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
23/07/2020
V.2.3)Naam en adres van de concessiehouder
Officiële benaming: SAS Rosa Bonheur sur Seine
Postadres: 3 rue Paillet
Plaats: Paris
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75005
Land: Frankrijk
De concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de concessieovereenkomst en de belangrijkste financieringsvoorwaarden (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 45 000 000.00 EUR
Totale waarde van de concessie/het perceel: 56 475 904.00 EUR