Dienstleistungen - 491838-2020

16/10/2020    S202

België-Middelkerke: Cultuur-, sport- en recreatiediensten

2020/S 202-491838

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 188-454933)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Middelkerke
Nationaal identificatienummer: 0207.495.668_22917
Postadres: Spermaliestraat 1
Plaats: Middelkerke
NUTS-code: BE255 Arr. Oostende
Postcode: 8430
Land: België
Contactpersoon: Stijn Van Loock
E-mail: Stijn.vanloock@middelkerke.be
Telefoon: +32 59313016
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.middelkerke.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387512

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leidraad domeinconcessie voor muziekoptredens en toeristisch georiënteerde events in het vrijetijdspark De Krokodiel

Referentienummer: Middelkerke-2020/AN/0017-F24_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92000000 Cultuur-, sport- en recreatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Middelkerke (concessiegever) beoogt een domeinconcessie te verlenen op een gedeelte van het vrijetijdspark De Krokodiel met het oog op (het installeren en exploiteren van een all-weather infrastructuur gericht op) de organisatie van muziekoptredens en toeristisch georiënteerde events.

De concessiegever is op zoek naar een concessiehouder die tijdens het zomerseizoen een aantrekkelijk toeristisch aanbod in dit vrijetijdspark wenst te realiseren dat complementair is aan het reguliere aanbod van de gemeente Middelkerke en dat voldoende ambitieus is om zowel regionale als nationale uitstraling te genereren.

In eerste instantie wordt gedacht aan een programma met concerten en muzikale events, doch dit kan aangevuld worden met andere activiteiten gericht op en toegankelijk voor een breed publiek. Loutere privé-initiatieven, zoals bedrijfsfeesten, trouwfeesten e.d.m. worden alleszins niet toegestaan.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 188-454933

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Toelichting milieuvergunning.