Leveringen - 491872-2020

Beknopt weergeven

16/10/2020    S202

Frankrijk-Parijs: Gepantserde manschappenvoertuigen

2020/S 202-491872

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Minarm/DGA/DO/S2A
Postadres: Ministère des armées — direction générale de l'armement — direction des opérations — service des achats d'armement — 60 boulevard du Général Martial Valin — CS 21623
Plaats: Paris Cedex 15
Postcode: 75509
Land: Frankrijk
Ter attentie van: M. Le Chef du Service des Achats d'armement,

Internetadres(sen):

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Defensie
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Info-valorisation des porteurs de la société Nexter Systems et éléments de soutien associés
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Info-valorisation des porteurs de la société Nexter Systems et éléments de soutien associés.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35412200 Gepantserde manschappenvoertuigen

II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van een aankondiging van een opdracht
Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie (PBEU)
Richtlijn 2009/81/EG
1) Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het PBEU in overeenstemming met artikel 28 van Richtlijn 2009/81/EG
De werken/goederen/diensten kunnen alleen worden uitgevoerd/geleverd/verleend door een specifieke inschrijver om: technische redenen
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
2018 92 0004
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 2018 92 0004 Titel: Info-valorisation des porteurs de la société Nexter Systems et éléments de soutien associés
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
26.8.2020
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Nexter Systems
Postadres: 34 boulevard Valmy — CS 10504 — cotraitant Thales Six GTS France SAS
Plaats: Roanne Cedex
Postcode: 42328
Land: Frankrijk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 22 318 947 EUR
Zonder btw
V.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
VI.2)Nadere inlichtingen:
Sous réserve de la protection des secrets protégés par la loi, notamment le secret des affaires, les demandes de consultation du contrat se font par courrier adressé au service des achats d'armement, à l'adresse mentionnée dans le présent avis.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.10.2020.
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Tribunal administratif de Paris
Postadres: 7 rue de Jouy
Plaats: Paris Cedex 04
Postcode: 75181
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr
Telefoon: +33 144594400
Fax: +33 144594646
Internetadres: http://www.paris.tribunal-administratif.fr

VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Greffe du tribunal administratif de Paris (voir coordonnées ci-dessus)

VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
13.10.2020