Leveringen - 491876-2020

Beknopt weergeven

16/10/2020    S202

Duitsland-München: Mainframehardware

2020/S 202-491876

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Bayer. Landeskriminalamt
Postadres: Maillingerstr. 15
Plaats: München
Postcode: 80636
Land: Duitsland
Contactpersoon: SG 124 – Einkauf/Beschaffung
E-mail: blka.sg124.team2@polizei.bayern.de
Telefoon: +49 891212-0
Fax: +49 891212-2877

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.polizei.bayern.de

I.2)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.3)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Abschluss von Verträgen über die Beschaffung TKÜ 2.0 HPE-Server Part2 für das Bayer. Landeskriminalamt (SG 633)
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: München

NUTS-code DE212 München, Kreisfreie Stadt

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Abschluss von Verträgen über die Beschaffung TKÜ 2.0 HPE-Server Part2 für das Bayer. Landeskriminalamt (SG 633).
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

30211200 Mainframehardware

II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 301 284,63 EUR

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van een aankondiging van een opdracht
Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie (PBEU)
Richtlijn 2009/81/EG
1) Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het PBEU in overeenstemming met artikel 28 van Richtlijn 2009/81/EG
Alle inschrijvingen gedaan in het kader van een openbare procedure, een niet-openbare procedure of een concurrentiegerichte dialoog waren onregelmatig of onaanvaardbaar. Alleen de inschrijvers die aan de kwalitatieve selectiecriteria beantwoordden, zijn tot de onderhandelingen toegelaten: neen
De termijnen voor de niet-openbare procedure en de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht zijn onverenigbaar met de de urgentie als gevolg van een crisis: neen
In gevallen waarin dringende spoed vereist is ten gevolge van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, in overeenstemming met de in de desbetreffende richtlijn vermelde strikte voorwaarden: neen
De opdracht heeft betrekking op andere diensten voor onderzoek en ontwikkeling dan waarvan sprake in artikel 13 van Richtlijn 2009/81/EG: neen
De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden: neen
Aanvullende werken/leveringen/diensten worden besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden: ja
Voor op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen: neen
Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden: neen
Opdracht in verband met de levering van vervoersdiensten in de lucht en ter zee voor de strijdkrachten van een lidstaat die in het buitenland zijn ingezet of zullen worden ingezet, onder de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden: neen

IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
124-8010-145/20
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 124-8010-145/20 Titel: Abschluss von Verträgen über die Beschaffung TKÜ 2.0 HPE-Server Part2 für das Bayer. Landeskriminalamt (SG 633)
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
10.8.2020
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Hewlett-Packard GmbH

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 301 284,63 EUR
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 301 284,63 EUR
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Regierung von Oberbayern – Vergabekammer Südbayern
Postadres: Maximilianstraße 39
Plaats: München
Postcode: 80538
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefoon: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847
Internetadres: http://regierung.oberbayern.bayern.de

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Regierung von Oberbayern – Vergabekammer Südbayern
Plaats: München
Postcode: 80534
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefoon: +49 8921762411
Fax: +49 892176847
Internetadres: http://regierung.oberbayern.bayern.de

VI.3.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: Die Vergabestelle weist ausdrücklichauf die für interessierte Unternehmen sowie Bewerber/Bieter und Bewerber-/Bietergemeinschaftenbestehenden Rügeobliegenheiten und die Präklusionsregelungen gemäß § 160 Abs. 3 GWB hinsichtlich derBehauptung von Verstößen gegen die Bestimmungen über das Vergabeverfahren hin. § 160 Abs. 3 S. 1 GWB lautet:
„Der Antrag (auf Nachprüfung) ist unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.“
Die Vergabestelle weist zudem ausdrücklich auf § 134 Abs. 1 und 2 GWB hin. § 134 Abs. 1 und 2 GWB lauten:
„(1) Öffentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist,
(2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1 geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an.“
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Bayer. Landeskriminalamt
Postadres: Maillingerstr. 15
Plaats: München
Postcode: 80636
Land: Duitsland
E-mail: blka.sg124@polizei.bayern.de
Telefoon: +49 8912121124
Fax: +49 891212306125
Internetadres: www.polizei.bayern.de

VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
13.10.2020