Leveringen - 491902-2020

16/10/2020    S202

Servië-Belgrado: Medische apparatuur

2020/S 202-491902

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Public procurement is conducted in accordance with the Guidelines for procurement of supplies, works and services, (edition September 2011) Council of Europe Development bank.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vlada Republike Srbije, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima
Nationaal identificatienummer: 109311023
Postadres: Nemanjina 11
Plaats: Belgrade
NUTS-code: RS REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Postcode: 11000
Land: Servië
Contactpersoon: Dijana Kasapovic
E-mail: dijanatkasapovic@gmail.com
Telefoon: +381 642787119
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.obnova.gov.rs/cirilica
Adres van het kopersprofiel: http://www.obnova.gov.rs/cirilica
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procurement of Equipment for Mother and Child Institute ‘Dr Vukan Čupić’

Referentienummer: IOP/38-2019/UHI
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

International open procedure of the public procurement, conducting on the basis of a Decision on public procurement procedure number 404-02-80/2019-01 аs of 22 October 2019, and pursuant to the Article 7. Paragraph 1. Item (2a) Law on public procurement of the Republic of Serbia (Official Gazette of the Republic of Serbia No 124/12, 14/15 and 68/15), Framework Loan Agreement L/D 1981 (2018), between the Republic of Serbia and the Council of Europe Development Bank dated 15 April 2019 (‘Official Gazette of the Republic of Serbia’, — International agreements, No 6/19).

Public procurement is divided into lots.

For lots: Lot 1 — Angio Operating Theatre and Lot 4 — Radiological equipment, purchaser was published information about appeal, informing all interested parties that the Purchaser halted further activities in the public procurement procedure, until a decision is made on the submitted appeal.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 199 771.00 EUR / Hoogste offerte: 2 413 730.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Equipment for Operating Theatre

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RS REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mother and Child Institute Dr Vukan Čupić, Street Radoja Dakića 6-8, Belgrade, SERBIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procurement of equipment for operating theatre.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Intensive Care

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RS REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mother and Child Institute Dr Vukan Čupić, Street Radoja Dakića 6-8, Belgrade, SERBIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procurement of intensive care equipment.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Equipment for Specialist Wards

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RS REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mother and Child Institute Dr Vukan Čupić, Street Radoja Dakića 6-8, Belgrade, SERBIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procurement of equipment for specialist wards.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IT Equipment

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RS REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mother and Child Institute Dr Vukan Čupić, Street Radoja Dakića 6-8, Belgrade, SERBIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procurement of IT equipment.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Surgical Instruments

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RS REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mother and Child Institute Dr Vukan Čupić, Street Radoja Dakića 6-8, Belgrade, SERBIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procurement of surgical instruments.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Complementary Hospital Services

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192000 Meubilair voor medische doeleinden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RS REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mother and Child Institute Dr Vukan Čupić, Street Radoja Dakića 6-8, Belgrade, SERBIA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procurement of complementary hospital services.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laboratory

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RS REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mother and Child Institute Dr Vukan Čupić, Street Radoja Dakića 6-8, Belgrade, SERBIA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procurement of laboratory items.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 001-000992
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 404-02-80/2/201-01
Perceel nr.: 2
Benaming:

Equipment for Operating Theatre

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Trivax VV doo Beograd, Triše Kaclerovića 24a, Beograd and Pharmakon Technologie AG, Burglistrasse 39, Wallisellen, Switzerland
Nationaal identificatienummer: 17097890
Plaats: Belgrade
NUTS-code: RS REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Postcode: 11000
Land: Servië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Trivax VV doo Beograd, Triše Kaclerovića 24a, Beograd and Pharmakon Technologie AG, Burglistrasse 39, Wallisellen, Switzerland
Nationaal identificatienummer: 17097890
Plaats: Belgrade
NUTS-code: RS REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Land: Servië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 265 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 259 484.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 404-02-80/3/2019-01
Perceel nr.: 3
Benaming:

Intensive care

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Trivax VV doo Beograd, Triše Kaclerovića 24a; Pharmakon Technologie AG, Burglistrasse 39, CH-8304 Wallisellen, Switzerland and Denta BP Pharm doo, Beograd, Južni bulevar 19, 11000 Beograd
Nationaal identificatienummer: 17097890, 06964494
Plaats: Belgrade
NUTS-code: RS REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Land: Servië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Trivax VV doo Beograd, Triše Kaclerovića 24a; Pharmakon Technologie AG, Burglistrasse 39, CH-8304 Wallisellen, Switzerland and Denta BP Pharm doo, Beograd, Južni bulevar 19, 11000 Beograd
Nationaal identificatienummer: 17097890, 06964494
Plaats: Belgrade
NUTS-code: RS REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Land: Servië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tivax VV doo Beograd, Triše Kaclerovića 24a; Pharmakon Technologie AG, Burglistrasse 39, CH-8304 Wallisellen, Switzerland and Denta BP Pharm doo, Beograd, Južni bulevar 19, 11000 Beograd
Nationaal identificatienummer: 17097890, 06964494
Plaats: Belgrade
NUTS-code: RS REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Land: Servië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 415 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 413 730.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 404-02-80/5/2019-01
Perceel nr.: 5
Benaming:

Equipment for Specialist Wards

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Trivax VV doo Beograd, Triše Kaclerovića 24a; Pharmakon Technologie AG, Burglistrasse 39, Wallisellen, Switzerland and AB Trade doo, Beograd, Mite Cenića 11, Beograd
Nationaal identificatienummer: 17097890, 17175424
Plaats: Belgrade
NUTS-code: RS REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Land: Servië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Trivax VV doo Beograd, Triše Kaclerovića 24a; Pharmakon Technologie AG, Burglistrasse 39, Wallisellen, Switzerland and AB Trade doo, Beograd, Mite Cenića 11, Beograd
Nationaal identificatienummer: 17097890
Plaats: Belgrade
NUTS-code: RS REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Land: Servië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Trivax VV doo Beograd, Triše Kaclerovića 24a; Pharmakon Technologie AG, Burglistrasse 39, Wallisellen, Switzerland and AB Trade doo, Beograd, Mite Cenića 11, Beograd
Nationaal identificatienummer: 20362472
Plaats: Belgrade
NUTS-code: RS REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Land: Servië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 034 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 029 819.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 404-02-80/6/2019-01
Perceel nr.: 6
Benaming:

IT Equipment

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aigo BS doo, Beograd, Kneginje Zorke 25-27, 11000 Beograd
Nationaal identificatienummer: 20362472
Plaats: Belgrade
NUTS-code: RS REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Land: Servië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 199 771.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 404-02/80/7/2019-01
Perceel nr.: 7
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Diacor doo Borivoja Stevanovića 20/32, 11050 Beograd; Medalex doo, Beograd, Prvomajska 8n, 11080 Zemun, Beograd and Stiga doo, Bolmanska 8, 21000 Novi Sad
Nationaal identificatienummer: 21423114, 17382829, 08180598
Plaats: Belgrade
NUTS-code: RS REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Land: Servië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Diacor doo Borivoja Stevanovića 20/32, 11050 Beograd; Medalex doo, Beograd, Prvomajska 8n, 11080 Zemun, Beograd and Stiga doo, Bolmanska 8, 21000 Novi Sad
Nationaal identificatienummer: 21423114, 17382829, 08180598
Plaats: Belgrade
NUTS-code: RS REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Land: Servië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Diacor doo Borivoja Stevanovića 20/32, 11050 Beograd; Medalex doo, Beograd, Prvomajska 8n, 11080 Zemun, Beograd and Stiga doo, Bolmanska 8, 21000 Novi Sad
Plaats: Belgrade
NUTS-code: RS REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Land: Servië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 318 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 318 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 404-02/80/8/2019-01
Perceel nr.: 8
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medika-projekt doo, Bulevar Peke Dapčevića 21v, 11000 Beograd and Union drvo doo Beograd, Pančevački put 64
Nationaal identificatienummer: 06545386, 17149890
Plaats: Belgrade
NUTS-code: RS REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Land: Servië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medika-projekt doo, Bulevar Peke Dapčevića 21v, 11000 Beograd and Union drvo doo Beograd, Pančevački put 64,
Plaats: Belgrade
NUTS-code: RS REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Land: Servië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 952 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 950 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 404-02/80/9/2019-01
Perceel nr.: 9
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aigo BS doo, Beograd, Kneginje Zorke 25-27, 11000 Beograd and Delta Naissa doo Niš, Devete brigade 39 a, 18000 Niš
Nationaal identificatienummer: 20362472, 17364570
Plaats: Belgrade
NUTS-code: RS REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Land: Servië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aigo BS doo, Beograd, Kneginje Zorke 25-27, 11000 Beograd and Delta Naissa doo Niš, Devete brigade 39 a, 18000 Niš
Plaats: Belgrade
NUTS-code: RS REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Land: Servië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 018 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 017 496.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Second Instance Commision
Plaats: Belgrade
Land: Servië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Foreign-Trade Arbitration, Serbian Chamber of Commerce
Plaats: Belgrade
Land: Servië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020