Leveringen - 491904-2020

16/10/2020    S202

Noord-Macedonië-Skopje: Watermeters

2020/S 202-491904

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: JP Vodovod i kanalizacija Skopje
Postadres: Lazar Lichenoski 9
Plaats: Skopje
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Postcode: 1000
Land: Noord-Macedonië
E-mail: luiza.nakova@vodovod-skopje.com.mk
Telefoon: +389 23073010
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vodovod-skopje.com.mk
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Water Meters with Remote Reading System – According to Specification Lists

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38421100 Watermeters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Water meters with remote reading system – according to specification lists.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

List No 1 — Domestic Multijet, Volumetric and Ultrasonic Water Meters, a Set with Equipment and Software for a Single Mobile Reading

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38421100 Watermeters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Domestic multijet, volumetric and ultrasonic water meters, a set with equipment and software for a single mobile reading.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

List No 2 — Domestic Multijet, Volumetric and Electromagnetic Water Meters, a Set with Equipment for Remote Reading

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38421100 Watermeters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Domestic multijet, volumetric and electromagnetic water meters, a set with equipment for remote reading.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

List No 3 — Domestic Multijet Water Meters with Wet Mechanism, a Set with Equipment and Software

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38421100 Watermeters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Domestic multijet water meters with wet mechanism, a set with equipment and software.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Bank guarantee for quality execution of a contract 5 %

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Macedonisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Stattee Comittee if Appeals
Plaats: Skopje
Postcode: 1000
Land: Noord-Macedonië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Stattee Comittee if Appeals
Plaats: Skopje
Land: Noord-Macedonië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020