Forniture - 491905-2018

08/11/2018    S215    - - Forniture - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 

Polonia-Varsavia: Piatti pronti

2018/S 215-491905

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Akademia Sztuki Wojennej
al. Gen. A. Chruściela 103
Warszawa
00-910
Polonia
Persona di contatto: Jolanta Taborska
Tel.: +48 261814547
E-mail: j.taborska@akademia.mil.pl
Fax: +48 261814085
Codice NUTS: PL911

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.akademia.mil.pl

I.2)Appalto congiunto
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Uczelnia publiczna
I.5)Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa dań gotowych

Numero di riferimento: PK9.261.53.2018
II.1.2)Codice CPV principale
15894300
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa dań gotowych - różnych rodzajów naleśników, krokietów, pierogów, klusek, kopytek, pyz, knedli, i pasztecików. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do umowy (załącznik nr 10 do SIWZ).

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL911
Luogo principale di esecuzione:

Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego, adres jak wyżej.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiot zamówienia obejmuję sukcesywną dostawę dań gotowych tj.: Naleśniki z serem - 1 700 kg, Naleśniki ze szpinakiem - 1 000 kg, Naleśniki z jabłkiem - 1 000 kg, Naleśniki francuskie - 1 000 kg, Krokiety z kapustą i grzybami - 1 000 kg, Krokiety z pieczarkami - 1 000 kg, Krokiety z mięsem - 1 000 kg, Krokiety meksykańskie -

1 000 kg, Pierogi z mięsem - 1 500 kg, Pierogi z serem - 1 000 kg, Pierogi włoskie - 1 000 kg, Pierogi litewskie — 1 000 kg, Pierogi z kapustą i grzybami - 1 200 kg, Pierogi ze szpinakiem - 1 000 kg, Pierogi z serem feta - 1 000 kg, Kluski śląskie - 1 000 kg, Kluski leniwe - 1 000 kg, Kopytka - 1 000 kg, Pierogi ruskie - 1 000 kg, Pyzy ziemniaczane - 1 000 kg, Pyzy ziemniaczane z mięsem - 1 000 kg, Knedle owocowe - 1 000 kg, Paszteciki drożdżowe z mięsem - 1 000 kg, Paszteciki drożdżowe z pieczarkami - 1 000 kg, Kluski ziemniaczane przecieraki - 800 kg.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji w przedmiocie zamówienia i gwarantuje odbiór 30 % ilości asortymentu określonego w tabeli załącznika nr 1 do umowy (kopia formularza ofertowego). Pozostałą ilość asortymentów wymienionych w formularzu ofertowym z zastrzeżeniem, ust. 3 zostanie zakupione w razie zajścia takiej potrzeby i w zakresie określonym przez Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do trzykrotnego zwiększenia ilości określonych w tabeli formularza ofertowego poszczególnych asortymentów z zachowaniem ich cen jednostkowych, do granicy pełnego wykorzystania wartości umowy brutto.

4. Niewyczerpanie przez okres umowy kwoty określonej za realizację przedmiotu umowy, nie stanowi podstawy roszczeń Wykonawcy.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 182-411679
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Denominazione:

Dostawa dań gotowych

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

Cd. Sekcja III.1.3

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 4 pkt 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) ust. 4 pkt 2, 3, 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w ust. 5 stosuje się.

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 10 i 11:

1) Wykonawca z Unii Europejskiej, spoza obszaru RP, składa:

— aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ danego kraju o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia wraz z weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym w przypadku dotyczącym żywności (grupy produktów) pochodzenia zwierzęcego,

— zaświadczenie właściwego organu danego kraju o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego sytemu HACCP, wystawione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzające, że Wykonawca wdrożył i stosuje zasady systemu HACCP.

2) Wykonawca z krajów trzecich składa:

— aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ w danym kraju o dopuszczeniu zakładu do produkcji i na eksport na rynki innych krajów (w tym krajów Unii Europejskiej) w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących tę część zamówienia,

— zaświadczenie właściwego organu danego kraju o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego sytemu HACCP, wystawione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzające, że Wykonawca wdrożył i stosuje zasady systemu HACCP.

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 4 pkt 1) składa dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym itp.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-767
Polonia
Tel.: +48 224587801

Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-767
Polonia
Tel.: +48 224587801

Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
06/11/2018