Leveringen - 491915-2020

16/10/2020    S202

Noorwegen-Oslo: Sportartikelen en -uitrusting

2020/S 202-491915

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Forsvarsbygg
Nationaal identificatienummer: 975950662
Postadres: Grev Wedels plass 5
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 0151
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Sveinung Omdal Tveito
E-mail: sveinung.omdal.tveito@forsvarsbygg.no
Telefoon: +47 90643508
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/140334060.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://www.forsvarsbygg.no/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/140334060.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/140334060.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

110123 — Training and Sports Equipment for the Norwegian Royal Norwegian Air Forces' Sports and Training Centre — Ørland Air Station

Referentienummer: 2019/4856
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
37400000 Sportartikelen en -uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The Norwegian Defence Estates Agency hereby invites tenderers to submit tenders for the following contracts: 110123 — Training and sports equipment for the Norwegian Royal Norwegian Air Forces' sports and training centre — Ørland Air Station.

The contract is divided into two lots:

Lot 1: includes training equipment — contract C02446,

Lot 2: includes sports equipment — contract C02473.

Tenderers can submit tenders for one lot or both. The tenderer is not allowed to submit one tender for the main contract, as a part of a joint tender for both lots tenders can also be submitted for each lot.

The contract is described in more detail in the tender documents part I and III for the respective lots.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

C02446 - Lot 1: the Procurement of Training Equipment — Ørland 110123

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37400000 Sportartikelen en -uitrusting
37420000 Uitrusting voor gymnastiekzaal
37440000 Fitnessuitrusting
37441000 Aerobicstrainingsapparaten
37442000 Trainingsapparaten met gewichten en veren
37442500 Fitnessgewichten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO06 Trøndelag
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 1 applies to training equipment.

See the tender documentation's part III — the requirement specification for further information.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

C02473 - Lot 2: the Procurement of Sports Equipment — Ørland 110123.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37400000 Sportartikelen en -uitrusting
37420000 Uitrusting voor gymnastiekzaal
37421000 Gymmatten
37423000 Touwen of ringen of klimtoestellen (gymnastiek)
37426000 Evenwichttoestellen
37440000 Fitnessuitrusting
37441000 Aerobicstrainingsapparaten
37442000 Trainingsapparaten met gewichten en veren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO06 Trøndelag
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 2 applies to sports equipment.

See the tender documentation's part III — the requirement specification for further information.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

See the tender documentation part I.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

See the tender documentation part I.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

See the tender documentation part I.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

See tender documentation Part I and Part II.

The implementation of the contract is subject to security restrictions in accordance with the regulations given in the Norwegian Security Act.

The tenderer must be a Norwegian company or company from a state in which Norway has established security policy cooperation.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Oslo.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Oslo Tingrett
Plaats: Oslo
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Oslo Tingrett
Plaats: Oslo
Land: Noorwegen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020