Leveringen - 491918-2020

16/10/2020    S202

Noorwegen-Vadsø: Medische apparatuur

2020/S 202-491918

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sykehusinnkjøp HF
Nationaal identificatienummer: 916879067
Postadres: Postboks 40
Plaats: Vadsø
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 9811
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Njål Husøy
E-mail: njal.olav.husoy@sykehusinnkjop.no
Telefoon: +47 46840121
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/139314635.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://www.sykehusinnkjop.no/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/139314635.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/139314635.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Regional Framework Agreement for Intensive Incubators for Western Norway Regional Health Authority (Norwegian: Helse Vest RHF)

Referentienummer: 2020/1448
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The contracting authority invites tenderers to a tender contest for the delivery of intensive incubators with lifting/lowering functions mounted in ceilings. The estimated scope is a delivery of 4-6 incubators per annum.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051 Hordaland
NUTS-code: NO052 Sogn og Fjordane
NUTS-code: NO043 Rogaland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The incubators shall be used at the new-born intensive care units for the relevant hospitals.

The intensive incubators shall also be used when transporting patients internally in the hospital. During transport, there is a need for electricity and gas supply and various types of medical equipment. Electricity, gas and equipment must be able to be mounted on the incubator or connected during transport.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 14/12/2020
Einde: 14/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Option for 1 + 1 year extension.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1) Transport system

2) Light therapy

3) Service course

4) Service contract.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/05/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Any enclosed studies and brochures can be in Norwegian, a Scandinavian language or English.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Øst-Finnmark tingrett
Plaats: Vadsø
Land: Noorwegen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020