Leveringen - 491922-2020

16/10/2020    S202

Noorwegen-Tromsø: Elektriciteit

2020/S 202-491922

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: UiT Norges arktiske universitet
Nationaal identificatienummer: 970 422 528
Postadres: Postboks 6050 Langnes
Plaats: Tromsø
NUTS-code: NO072 Troms
Postcode: 9037
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Kevin Olaisen
E-mail: kevin.olaisen@uit.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://uit.no
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afdpvqtllf&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afdpvqtllf&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Power Contract

Referentienummer: ANSK-0120-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Procurement of power to UiT's buildings

The procurement concerns delivery of electricity, administration services, consultancy services and follow-up during the contract period.

The procurement's upper value limit is anticipated to total NOK 240 million with a 2-year contract period, and if the option for 1 year + 1 year is triggered, a total duration of 4 years. However, based on figures from previous years, the probably value of the procurement is NOK 52 million excluding VAT per year. The estimated values include all duties for the contracting authority in connection with the purchase of electricity, including grid hire, administration costs to the supplier, hedge contract, administrative services, consultancy services, follow-up etc.

The contracting authority is not obligated to purchase the electricity, administrative services, hedge contract etc. of a specific scope.

See the procurement documents for further information.

Tenders cannot be submitted for only parts of the contract.

Alternative tenders cannot be submitted.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 240 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71314000 Energie en aanverwante diensten
71314200 Energiebeheer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO072 Troms
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procurement of power to UiT's buildings

The procurement concerns delivery of electricity, administration services, consultancy services and follow-up during the contract period.

The procurement's upper value limit is anticipated to total NOK 240 million with a two year contract period, and if the option for 1 year + 1 year is triggered, a total duration of 4 years. However, based on figures from previous years, the probably value of the procurement is NOK 52 million excluding VAT per year. The estimated values include all duties for the contracting authority in connection with the purchase of electricity, including grid hire, administration costs to the supplier, hedge contract, administrative services, consultancy services, follow-up etc.

The contracting authority is not obligated to purchase the electricity, administrative services, hedge contract etc. of a specific scope.

See the procurement documents for further information.

Tenders cannot be submitted for only parts of the contract.

Alternative tenders cannot be submitted.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/01/2021
Einde: 04/01/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Two extensions, each for 12 months.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 04/01/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Nord-Troms Tingrett
Plaats: Tromsø
Land: Noorwegen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020