Leveringen - 491925-2020

16/10/2020    S202

Noorwegen-Vadsø: Medische verbruiksartikelen

2020/S 202-491925

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sykehusinnkjøp HF
Nationaal identificatienummer: 916879067
Postadres: Postboks 40
Plaats: Vadsø
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 9811
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Marie Myntevik
E-mail: marie.myntevik@sykehusinnkjop.no
Telefoon: +47 78950700
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/140615281.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://www.sykehusinnkjop.no/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/140615281.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/140615281.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tracheostomy and Tubes for the Trusts in Helse Vest

Referentienummer: 2020/229
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Helse Vest intends to enter into framework agreements for tracheostomy and tubes.

One contract will be signed with one tenderer per lot. The contract duration will be 2 years, with an option to extend for 1 + 1 year.

The tender contest is divided into 20 lots:

Tenders may be submitted for one, several or all lots. A maximum of two parallel tenders will be accepted per lot.

For more information on the different lots see Annex 1: Price sheet and Annex 2: Requirements specification.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
33170000 Anesthesie en recovery
33172100 Instrumentarium voor anesthesie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051 Hordaland
NUTS-code: NO043 Rogaland
NUTS-code: NO052 Sogn og Fjordane
NUTS-code: NO05 Vestlandet
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The procurement is for products within tracheostomy and tubes, split into the following 20 lots:

1) tracheal cannulas,

2) tracheal cannulas with fenestra,

3) tracheal cannulas silicon,

4) perkutan tracheostomy kits,

5) cleaning brushes for tracheal cannulas,

6) speech valve,

7) oral straight tubes,

8) oral straight tubes for children with microcuff,

9) preformed oral endotracheal tubes,

10) preformed nasal endotracheal tubes,

11) soft endotracheal tubes,

12) reinforced endotracheal tubes with cuff,

13) endotracheal tubes with bent tip for difficult intubation,

14) micro laryngoskopy,

15) larynx mask gel, for difficult airways,

16) second generation larynx mask, disposable,

17) mandrels for tubes, disposable,

18) bougie, multi-use,

19) bougie, disposable,

20) oropharyngeal tubes, disposable.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 year + 1 year.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

See the competition provisions, point 5.1.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

See the competition provisions, point 5.2.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens, Noors, Zweeds
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Øst-Finnmark tingrett
Plaats: Vadsø
Land: Noorwegen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020