Leveringen - 491931-2020

16/10/2020    S202

Noorwegen-Oslo: Software en informatiesystemen

2020/S 202-491931

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 199-483735)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Norges Bank
Nationaal identificatienummer: 937884117
Postadres: Bankplassen 2
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 0151
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Kari Tovseth
E-mail: kari.tovseth@norges-bank.no
Telefoon: +47 92846631
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/139937883.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://www.norgesbank.no/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tableau Licences — Contract

Referentienummer: 20/02384
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 199-483735

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
In plaats van:

Norwegian

Te lezen:

EN

VII.2)Overige nadere inlichtingen: