Usługi - 491946-2019

18/10/2019    S202    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi w zakresie transportu drogowego

2019/S 202-491946

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Racławicka 56/416
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 30-017
Państwo: Polska
E-mail: km@malopolskiekoleje.com.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.kolejemalopolskie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kolejemalopolskie
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/kolejemalopolskie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z o.o.
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi zastępczej komunikacji autobusowej na obszarze kursowania pociągów uruchamianych przez Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

Numer referencyjny: KMDL/251/4/2019
II.1.2)Główny kod CPV
60100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zastępczej komunikacji autobusowej na obszarze kursowania pociągów uruchamianych przez Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usługi zastępczej komunikacji autobusowej na obszarze kursowania pociągów uruchamianych przez Koleje Małopolskie sp. z o.o.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zastępczej komunikacji autobusowej na obszarze kursowania pociągów uruchamianych przez Koleje Małopolskie sp. z o.o. w relacjach:

Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia,

Kraków Główny – Kraków Lotnisko,

Kraków Główny – Podłęże/Kłaj – Tarnów,

Zamawiający informuje dodatkowo, że usługa może dotyczyć również mniejszych fragmentów wskazanych relacji (np. Kraków Główny – Słomniki, Kraków Główny – Kraków Bieżanów). Przykładowe trasy zawarto w Załączniku nr 1 do Umowy Ramowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego (wartość minimalna zamówienia określona zostanie w treści każdej umowy Wykonawczej) oraz z zamówienia objętego prawem opcji. Zamawiający ma prawo do skorzystania z prawa opcji, polegającego na zwiększeniu wielkości zamawianych usług w stosunku do zamówienia podstawowego, nie więcej jednak niż do 20 % maksymalnej wartości danej Umowy Wykonawczej. Prawo opcji będzie mogło polegać na zwiększeniu zaplanowanej liczby wozokilometrów wynikającym ze zmian w zakresie zamknięć torowych realizowanych przez zarządcę infrastruktury kolejowej oraz zmiany zapotrzebowania na liczbę autobusów z uwagi na różnicę w szacowanej i realnej wielkości potoków pasażerów (po stawce za „km” podanej w Umowie Wykonawczej). W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usługi zastępczej komunikacji autobusowej na obszarze kursowania pociągów uruchamianych przez Koleje Małopolskie sp. z o.o.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zastępczej komunikacji autobusowej na obszarze kursowania pociągów uruchamianych przez Koleje Małopolskie sp. z o.o. w relacjach:

Kraków Główny – Kraków Lotnisko,

Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia

Kraków Główny – Podłęże/Kłaj,

Kraków Główny – Bochnia – Tarnów,

Kraków Główny – Słomniki – Miechów,

Kraków Główny – Miechów – Kozłów – Sędziszów,

Kraków Główny – Skawina – Zakopane,

Tarnów – Stróże – Nowy Sącz – Krynica-Zdrój.

Zamawiający informuje dodatkowo, że usługa może dotyczyć również mniejszych fragmentów wskazanych relacji (np. Kraków Główny – Kraków Płaszów, Słomniki – Sędziszów, Tarnów – Nowy Sącz). Przykładowe trasy zawarto w Załączniku nr 1 do Umowy Ramowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego (wartość minimalna zamówienia określona zostanie w treści każdej umowy Wykonawczej) oraz z zamówienia objętego prawem opcji. Zamawiający ma prawo do skorzystania z prawa opcji, polegającego na zwiększeniu wielkości zamawianych usług w stosunku do zamówienia podstawowego, nie więcej jednak niż do 20 % maksymalnej wartości danej Umowy Wykonawczej. Prawo opcji będzie mogło polegać na zwiększeniu zaplanowanej liczby wozokilometrów wynikającym ze zmian w zakresie zamknięć torowych realizowanych przez zarządcę infrastruktury kolejowej oraz zmiany zapotrzebowania na liczbę autobusów z uwagi na różnicę w szacowanej i realnej wielkości potoków pasażerów (po stawce za „km” podanej w Umowie Wykonawczej). W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usługi zastępczej komunikacji autobusowej na obszarze kursowania pociągów uruchamianych przez Koleje Małopolskie sp. z o.o.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zastępczej komunikacji autobusowej na obszarze kursowania pociągów uruchamianych przez Koleje Małopolskie sp. z o.o. w relacjach:

Tarnów – Stróże – Nowy Sącz – Krynica-Zdrój,

Tarnów – Stróże,

Stróże – Nowy Sącz,

Stróże – Krynica-Zdrój,

Nowy Sącz – Piwniczna – Żegiestów – Krynica-Zdrój,

Tarnów – Stróże – Jasło,

Stróże – Gorlice – Jasło,

Kraków Główny – Podłęże – Tarnów.

Zamawiający informuje dodatkowo, że usługa może dotyczyć również mniejszych fragmentów wskazanych relacji (np. Wola Łużańska – Jasło, Grybów – Krynica-Zdrój, Nowy Sącz – Krynica-Zdrój). Przykładowe trasy zawarto w Załączniku nr 1 do Umowy Ramowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego (wartość minimalna zamówienia określona zostanie w treści każdej umowy Wykonawczej) oraz z zamówienia objętego prawem opcji. Zamawiający ma prawo do skorzystania z prawa opcji, polegającego na zwiększeniu wielkości zamawianych usług w stosunku do zamówienia podstawowego, nie więcej jednak niż do 20 % maksymalnej wartości danej Umowy Wykonawczej. Prawo opcji będzie mogło polegać na zwiększeniu zaplanowanej liczby wozokilometrów wynikającym ze zmian w zakresie zamknięć torowych realizowanych przez zarządcę infrastruktury kolejowej oraz zmiany zapotrzebowania na liczbę autobusów z uwagi na różnicę w szacowanej i realnej wielkości potoków pasażerów (po stawce za „km” podanej w Umowie Wykonawczej). W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże się posiadaniem aktualnego i ważnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualnej i ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego - wydanych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. W przypadku wykonawców zagranicznych, Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże się posiadaniem właściwych dokumentów, wydanych w kraju, w którym mają oni swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania, i które uprawniają ich do wykonywania transportu drogowego na terytorium Polski, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy, wystawianej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) oświadczenie Wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

3) oświadczenie Wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy Pzp),

5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

6) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

7) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże się posiadaniem aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową dla zadania 1 w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100); dla zadania 2 w kwocie 1 000 000,00 zł (słownie: milion złotych 00/100); dla zadania 3 w kwocie 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej.

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że:

Dla zadania 1 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej trzy usługi przewozu autobusowego o wartości nie mniejszej dla każdej z tych usług niż 300 000,00 PLN netto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100 netto). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonawca może wykazać się również usługą wykonywaną (niezakończoną), jeżeli wartość części wykonanej usługi jest nie niższa niż wartość wymagana powyżej.

Dla zadania 2 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej trzy usługi przewozu autobusowego o wartości nie mniejszej dla każdej z tych usług niż 500 000,00 PLN netto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 netto). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonawca może wykazać się również usługą wykonywaną (niezakończoną), jeżeli wartość części wykonanej usługi jest nie niższa niż wartość wymagana powyżej.

Dla zadania 3 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej trzy usługi przewozu autobusowego o wartości nie mniejszej dla każdej z tych usług niż 200 000,00 PLN netto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 netto). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonawca może wykazać się również usługą wykonywaną (niezakończoną), jeżeli wartość części wykonanej usługi jest nie niższa niż wartość wymagana powyżej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 2 i 3.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 187-423545
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/11/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/01/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/11/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Koleje Małopolskie Sp. z o.o., ul. Wodna 2, 30-556 Kraków, sala przetargowa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w rozdziale VIII ust. 8 pkt 1 SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) w rozdziale VIII ust. 8 pkt 4,5 i 6 SIWZ– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII ust. 10 pkt 1, pkt 2 lit.b SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 10 pkt 2 lit. a SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII ust. 10 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 6 stosuje się.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdziale VIII ust. 8 pkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 10 pkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej.

4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego.

5. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

7. Zasady i tryb postepowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale VI ustawy a także w aktach wykonawczych do ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2019