Diensten - 491956-2020

16/10/2020    S202

IJsland-Akranes: Aanleggen van gazons

2020/S 202-491956

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Akraneskaupstaður
Nationaal identificatienummer: 4101694449
Postadres: Stillholti 16-18
Plaats: Akranes
NUTS-code: IS002 Landsbyggð
Postcode: 300
Land: IJsland
Contactpersoon: Sindri Birgisson
E-mail: sindri.birgisson@akranes.is
Telefoon: +354 4331000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.akranes.is/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Grass Mowing in Akranes 2020-2022

Referentienummer: AKN2020-03-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77314100 Aanleggen van gazons
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Grass mowing in public areas in the Municipality of Akranes.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 30 596 774.00 ISK
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IS002 Landsbyggð
Voornaamste plaats van uitvoering:

Akranes.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Total grass service area 430 000 m2.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 044-105428
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Grass Mowing in Akranes 2020-2022

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gísli Jónsson ehf
Plaats: Akranes
NUTS-code: IS002 Landsbyggð
Land: IJsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 596 774.00 ISK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kærunefnd útboðsmála (Icelandic Procurement Complaint Committe)
Postadres: Arnarhvoli
Plaats: Reykjavík
Postcode: 150
Land: IJsland
E-mail: knu@fjr.is
Telefoon: +354 5459200
Internetadres: https://www.stjornarradid.is/default.aspx?PageID=61ce16b5-4489-11e7-9410-005056bc4d74
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020