Diensten - 491965-2020

16/10/2020    S202

Noorwegen-Jessheim: Leveren van software

2020/S 202-491965

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid
Nationaal identificatienummer: 933 649 768
Postadres: Furusetgt 12
Plaats: Jessheim
NUTS-code: NO012 Akershus
Postcode: 2050
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Tor Kjærstad
E-mail: tor.kjaerstad@orik.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.oru.no/orik
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

System for Streaming of Political Meetings for Hurdal Municipality

Referentienummer: 2020-41
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72268000 Leveren van software
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

System for streaming of political meetings for Hurdal municipality.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 150 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48510000 Communicatiesoftware
48515000 Software voor videoconferentie
72260000 Diensten in verband met software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO0 NORGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

System for streaming of political meetings for Hurdal municipality.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Hurdal municipality needs a system for digital streaming of political meetings.

The system must be integrated with the municipality's case/archive system, Acos Websak. Furthermore, a system is wanted where it is easy for the user to orientate in the system, case by case in the recording.

We requests tenders for all necessary equipment for visual, audio, and streaming.

To our knowledge only Aventia Media AS can offer such a system.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 2020-41
Benaming:

System for Digital Streaming of Political Meetings

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
09/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Aventia Media AS
Plaats: Nøtterøy
NUTS-code: NO NORGE
Land: Noorwegen
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 150 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Any inquiries should be presented tor.kjaerstad@orik.no

Visma notice: https://opic.com/id/afqpytafje

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Øvre Romerike Tingrett
Plaats: Eidsvoll
Land: Noorwegen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020