Leveringen - 491986-2020

16/10/2020    S202

Zwitserland-Montagny-Chamard: Sedans

2020/S 202-491986

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aspmad du Nord Vaudois SGVE
Postadres: En Chamard 55 C, case postale 15
Plaats: Montagny-Chamard
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 1440
Land: Zwitserland
Contactpersoon: Valérie Frei
E-mail: sgve@avasad.ch
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.simap.ch
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=1158659
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Aspmad du Nord Vaudois SGVE
Postadres: En Chamard 55 C, case postale 15
Plaats: Montagny-Chamard
Postcode: 1440
Land: Zwitserland
Contactpersoon: Valérie Frei
E-mail: sgve@avasad.ch
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.simap.ch
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Remplacement partiel de la flotte de véhicules d’entreprise des CMS du canton de Vaud

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34111200 Sedans
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Selon dossier d'appel d'offres.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34111200 Sedans
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Berlines — manuelle/automatique moteur essence ou hybride non-plug in.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Selon le dossier d'appel d'offres.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34111200 Sedans
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SUV manuelle/automatique moteur essence ou hybride non-plug in.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 13:30
Plaats:

Montagny-près-Yverdon.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Des offres partielles sont admises.

Conditions pour les pays n'ayant pas adhéré aux accords de l'OMC: néant.

Conditions générales: néant.

Négociations: les négociations sur les prix, les remises de prix et les prestations sont interdites.

Conditions régissant la procédure: selon le dossier d'appel d'offres.

Autres indications: néant.

Indication des voies de recours: le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la cour de droit administratif et public du tribunal cantonal, Avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.

Remarques (délai souhaité pour poser des questions par écrit): questions uniquement par écrit par à l'adresse courriel: sgve@avasad.ch

Publication de référence nationale: SIMAP du 13.10.2020, doc. 1158659. Délai souhaité pour poser des questions par écrit: 23.10.2020.

Dossier disponible à partir du 13.10.2020.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Postfach
Plaats: St. Gallen
Postcode: 9023
Land: Zwitserland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020