Diensten - 492001-2020

16/10/2020    S202

Zwitserland-Bellinzona: Dienstverlening door ingenieurs

2020/S 202-492001

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale Est
Postadres: Via C. Pellandini 2a
Plaats: Bellinzona
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 6500
Land: Zwitserland
Contactpersoon: «N2 EP15 Lugano-Rivera, progettisti genio civile dalla fase MP/DP»
E-mail: acquistipubblici@astra.admin.ch
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.simap.ch
Adres van het kopersprofiel: www.astra.admin.ch
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

N2 EP15 Lugano-Rivera, prestations d’ingénieur civil de la phase MP/DP

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 980 000.00 CHF
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 082-194705

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CSD Ingénieurs SA
Postadres: Chemin de Montelly 78
Plaats: Lausanne
NUTS-code: CH0 SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Postcode: 1007
Land: Zwitserland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 980 000.00 CHF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020