Leveringen - 492013-2020

16/10/2020    S202

Oostenrijk-Wenen: Radarbewakingsuitrusting

2020/S 202-492013

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)
Plaats: Vienna
NUTS-code: AT130 Wien
Postcode: 1010
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Leandro Chaar Ferreira
E-mail: procurement@icmpd.org
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.icmpd.org/work-with-us/procurement/current-procurement-notices-calls-for-proposals/
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Migration policy development

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply of Vehicle Mounted Mobile Surveillance Radars in the Scope of the Border Management Program for the Maghreb Region (BMP-Maghreb) — Tunisia Component

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38115100 Radarbewakingsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Provision of vehicle-mounted mobile surveillance radars.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: TN TUNISIA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Provision of vehicle-mounted mobile surveillance radars.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
12/11/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020