Werken - 492027-2020

16/10/2020    S202

Verenigd Koninkrijk-Ipswich: Bouwwerkzaamheden

2020/S 202-492027

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 199-483792)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: East Suffolk and North Essex NHS FT
Postadres: Heath Road
Plaats: Ipswich
NUTS-code: UKH14 Suffolk
Postcode: IP4 5PD
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: Dave.Carey@esneft.nhs.uk
Telefoon: +44 1473704234
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ipswichhospital.nhs.uk/
Adres van het kopersprofiel: http://www.ipswichhospital.nhs.uk/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Clinic G Refurbishment and Air Conditioning Works

Referentienummer: CA7741
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 199-483792

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders
In plaats van:
Datum: 08/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 08/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 13/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Extension