Leveringen - 492036-2020

16/10/2020    S202

Verenigd Koninkrijk-Nottingham: Zuivelproducten

2020/S 202-492036

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nottingham City Council
Postadres: Loxley House, Station Street
Plaats: Nottingham
NUTS-code: UKF EAST MIDLANDS (ENGLAND)
Postcode: NG2 3NG
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mrs Katja Barron
E-mail: katja.barron@nottinghamcity.gov.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nottinghamcity.gov.uk
Adres van het kopersprofiel: http://www.nottinghamcity.gov.uk
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CPU 2260 Fruit and Vegetables and Bread and Dairy provision

Referentienummer: DN503674
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15500000 Zuivelproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 694 115.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fruit and Vegetables

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15300000 Groenten, fruit en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKF EAST MIDLANDS (ENGLAND)
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 074 105.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 period of 12 months.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bread and Dairy

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15500000 Zuivelproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKF EAST MIDLANDS (ENGLAND)
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 period of 12 months.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/11/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020