Leveringen - 492048-2020

16/10/2020    S202

Verenigd Koninkrijk-Epsom: Kernspinresonantie-uitrusting

2020/S 202-492048

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Epsom and St Helier University Hospitals NHS Trust
Postadres: Procurement and Logistics Department, 70 East Street
Plaats: Epsom
NUTS-code: UKJ2 Surrey, East and West Sussex
Postcode: KT17 1HB
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: liz.chapman3@nhs.net
Telefoon: +44 2082964683
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.epsom-sthelier.nhs.uk/
Adres van het kopersprofiel: http://www.epsom-sthelier.nhs.uk/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://suppliers.multiquote.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Epsom and St Helier University Hospitals NHS Trust
Postadres: Procurement and Logistics Department, 70 East Street
Plaats: Epsom
NUTS-code: UKJ2 Surrey, East and West Sussex
Postcode: KT17 1HB
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: liz.chapman3@nhs.net
Telefoon: +44 2082964683
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.epsom-sthelier.nhs.uk/
Adres van het kopersprofiel: http://www.epsom-sthelier.nhs.uk/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://suppliers.multiquote.com
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

MRI Scanner in Re-locatable Unit

Referentienummer: CA7792 - MRI relocatable
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33113000 Kernspinresonantie-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

ESTH requires a turnkey solution to their need for an MRI scanner in a relocatable unit to be provided on the Epsom Hospital site.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44211100 Modulaire verplaatsbare bouwelementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ2 Surrey, East and West Sussex
Voornaamste plaats van uitvoering:

Surrey, East and West Sussex.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ESTH invites bids from suitably qualified suppliers to provide a turnkey solution to their need for an MRI scanner in a relocatable unit to be provided on the Epsom Hospital site. This will need to fit into a tight space (drawing provided) and supplier will be responsible for arranging to have the unit craned into position. All bidders must arrange a site visit — details provided in specification document. This is to be held on 23 October.

There is a clear and present danger due to the rapidly rising incidence of Covid-19 and the necessity to provide a green patient pathway at Epsom Hospital so this tender will be run to the shortened timescales allowed for in 27(5) of PCR15.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 17
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

There is a clear and present danger due to the rapid spread of Covid-19 Epsom and St HElier unIversity Hsop[itals NSH Trust has an urgent requirement to develop a green pathway for MRI scanning at Epsom Hospital. This necessitates the urgent acquisition of an MRI scanner in a relocatable unit as a turnkey solution.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Epsom and St Helier University Hospitals NHS Trust
Postadres: St Helier Hospital
Plaats: Carshalton
Postcode: SM5 1AA
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020