Leveringen - 492048-2020

16/10/2020    S202

Verenigd Koninkrijk-Epsom: Kernspinresonantie-uitrusting

2020/S 202-492048

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Epsom and St Helier University Hospitals NHS Trust
Postadres: Procurement and Logistics Department, 70 East Street
Plaats: Epsom
NUTS-code: UKJ2 Surrey, East and West Sussex
Postcode: KT17 1HB
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: liz.chapman3@nhs.net
Telefoon: +44 2082964683
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.epsom-sthelier.nhs.uk/
Adres van het kopersprofiel: http://www.epsom-sthelier.nhs.uk/
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

MRI Scanner in Re-locatable Unit

Referentienummer: CA7792 - MRI relocatable
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33113000 Kernspinresonantie-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44211100 Modulaire verplaatsbare bouwelementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ2 Surrey, East and West Sussex
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 17
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020