Leveringen - 492052-2020

16/10/2020    S202

Verenigd Koninkrijk-Birmingham: Drukwerk en aanverwante producten

2020/S 202-492052

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HealthTrust Europe LLP (HTE) acting as agent for the University Hospitals of Coventry and Warwickshire NHS Trust (‘UHCW’)
Postadres: 19 George Road, Edgbaston
Plaats: Birmingham
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: B15 1NU
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: Ali.Al-Omeri@htepg.com
Telefoon: +44 08458875000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://healthtrusteurope.bravosolution.co.uk
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://healthtrusteurope.bravosolution.co.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://healthtrusteurope.bravosolution.co.uk
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://healthtrusteurope.bravosolution.co.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Agreement for External Print and Digital Services

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22000000 Drukwerk en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

This tender is to establish a framework agreement for external print and digital services. The duration of the framework agreement will be four (4) years at a maximum; three (3) years initial period with option of extending for period of 12 months.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22100000 Boeken, brochures en folders
22300000 Briefkaarten, wenskaarten en ander drukwerk
22458000 Maatdrukwerk
30197630 Drukpapier
30197645 Printkarton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

External print and digital services is for the provision of a fully outsourced solution which enables the strategic management of prints and digital services. The framework agreement will comprise the entire services for external print and digital services including: supply of goods or services, stock management, storage, pick and pack, despatch and management information. This framework agreement will cover the complete service to optimise, manage and produce an organisations external print requirements including the production of reprographics (Artwork and Design), printing and personalisation of documents, finishing and binding and stock management. Moreover, the framework agreement is designed to support those participating authorities who want to migrate from a traditional in-house print process to the appointment of strategic supplier for all external print and associated service requirements and the successful supplier will be required to support the participating authority through generating concepts to production.

Terms and conditions/activity based income (ABI)

The terms and conditions of this framework agreement and any resulting call-off contract is appended to the ITT. These terms include provisions requiring the payment by the supplier of an ABI management charge in consideration of the award of this framework agreement, the management and administration by HTE of the overall contract structure and associated documentation, as well as the requirement to submit regular management information to HTE.

Submission of expressions of interest and procurement information

This exercise will be conducted on the HTE Bravo portal. Candidates wishing to be considered must register expressions of interest as follows: register on the HTE portal at https://healthtrusteurope.bravosolution.co.uk. Login to the portal with username/password. Click the SQs/ITTs Open to All Suppliers link. These are the SQs/ITTs open to any registered supplier. Click on the relevant SQ/ ITT to access the content. Click the Express Interest button at the top of the page. This will move the SQ/ITT into your My SQs/My ITTs page. You can access any attachments by clicking Buyer Attachments in the SQ/ITT Details box. Follow the onscreen instructions to complete the SQ/ITT. Submit your reply using the Submit Response button at the top of the page. If you require any further advice, contact the Bravo eTendering Help Desk at help@bravosolution.co.uk Sid4Gov HTE utilises the sid4gov supplier information database. Candidates should register on sid4gov at https://sid4gov.cabinetoffice.gov.uk/organisation/register and submit their sid4gov company profile for publication on the database. Candidates already registered on sid4gov must ensure information is up to date. Where access to sid4gov is unavailable, please contact the sid4gov helpdesk at sid4gov@gps.gsi.gov.uk Please note that sid4gov does not prepopulate any fields of the SQ on HTE's Bravo portal. Candidates must complete the qualification and technical envelopes of the SQ in Bravo in full.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Option of extending for one (1) period of 12 months.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

HTE may request such information as may be requested pursuant to Regulation 58 of the Public Contracts Regulations. Details are provided in the eligibility envelope.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

HTE may request such information as may be requested pursuant to Regulation 58 of the Public Contracts Regulations 2015. Details are provided in the pre-qualification questionnaire.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

HTE may request such information as may be requested pursuant to Regulation 58 of the Public Contracts Regulations 2015. Details are provided in the pre-qualification questionnaire.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

The bodies to whom the use of this framework agreement will be open include all contracting authorities in the UK as defined in Regulation 2 of the Public Contracts Regulations 2015 as may be updated from time to time. In particular, the following entities in the UK (particularly those of a health and/or social care nature) are envisaged as framework agreement users.

1) All National Health Service (NHS) bodies in England, including but not limited to:

(i) acute trusts (as listed at: http://www.nhs.uk/servicedirectories/pages/acutetrustlisting.aspx);

(ii) health and care trusts (as listed at: http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/CareTrustListing.aspx);

(iii) mental health trusts (as listed at: http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/MentalHealthTrustListing.aspx);

(iv) clinical commissioning groups (as listed at: http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/CCGListing.aspx);

(v) ambulance trusts (as listed at: http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/CareTrustListing.aspx);

(vi) area teams (as listed at: http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/AreaTeamListing.aspx);

(vii) special health authorities (http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/SpecialHealthAuthorityListing.aspx);

(viii) NHS England; and

(ix) clinical senates and strategic clinical networks.

2) All NHS bodies in Wales, including but not limited to all:

(i) health boards;

(ii) NHS trusts;

(iii) the national delivery group;

(iv) community health councils; and

(v) NHS Wales shared services partnership (as listed at http://www.wales.nhs.uk/nhswalesaboutus/structure).

3) All NHS bodies in Northern Ireland (known as Health and Social Care), including but not limited to:

(i) health and social care trusts (as listed at: http://online.hscni.net/?s=trusts);

(ii) health agencies (as listed at: http://online.hscni.net/?s=health+agencies);

(iii) hospitals (as listed at: http://online.hscni.net/?s=hospitals); and

(iv) the health and social care board.

4) Social enterprises undertaking some or all of the previous service provider functions of contracting authorities in relation to health and/or social care services (including charitable incorporated organisations, cooperatives, industrial and provident societies and community interest companies listed on the Companies House WebCheck service).

5) Ministerial departments and non-ministerial departments of central government, nondepartmental agencies and other public bodies, and public corporations (as listed at: https://www.gov.uk/government/organisations).

6) Devolved governmental and parliamentary organisations within the UK, including but not limited to the Scottish Government, Scottish Parliament, and Scottish public bodies (as listed at: http://www.scotland.gov.uk/Topics/Government/publicbodies/about/Bodies), as well as the Welsh Government, Welsh Assembly and Welsh unitary authorities (as listed at: http://www.assembly.wales/en/abthome/role-of-assembly-how-itworks/pages/governanceofwales.aspx).

7) All local authorities (as listed at: http://local.direct.gov.uk/LDGRedirect/Start.do?mode=1).

8) The Ministry of Defence (as detailed at: https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-ofdefence). This list includes each organisation's successors and assigns, any equivalent organisations and associated organisation created due to any organisational changes. This agreement will be open to any bodies or organisations operating in the UK of a health, and/or social care nature or which have a similar procurement need, and/or any UK based central government authority listed at Annex I of Directive 2014/24/EU, in respect of any goods or services to any of the above listed organisations.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Legal Department, HealthTrust Europe
Postadres: 19 George Road, Edgbaston
Plaats: Birmingham
Postcode: B15 1NU
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

HTE will incorporate a standstill period at the point information on the award of the contract is communicated to tenderers. That notification will provide full information on the award decision. The standstill period, which will be for a minimum of 10 calendar days, provides time for unsuccessful tenderers to challenge the award decision before the contract is entered into.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020