Leveringen - 492052-2020

16/10/2020    S202

Verenigd Koninkrijk-Birmingham: Drukwerk en aanverwante producten

2020/S 202-492052

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HealthTrust Europe LLP (HTE) acting as agent for the University Hospitals of Coventry and Warwickshire NHS Trust (‘UHCW’)
Postadres: 19 George Road, Edgbaston
Plaats: Birmingham
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: B15 1NU
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: Ali.Al-Omeri@htepg.com
Telefoon: +44 08458875000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://healthtrusteurope.bravosolution.co.uk
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Agreement for External Print and Digital Services

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22000000 Drukwerk en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22100000 Boeken, brochures en folders
22300000 Briefkaarten, wenskaarten en ander drukwerk
22458000 Maatdrukwerk
30197630 Drukpapier
30197645 Printkarton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Option of extending for one (1) period of 12 months.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2020
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020