Leveringen - 492055-2020

16/10/2020    S202

Verenigd Koninkrijk-Londen: Vaccins

2020/S 202-492055

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Department of Health and Social Care
Postadres: 39 Victoria Street
Plaats: London
NUTS-code: UKI32 Westminster
Postcode: SW1H 0EU
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: lynne.nichols@dhsc.gov.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health-and-social-care
Adres van het kopersprofiel: https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health-and-social-care
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract for the Supply of Rotavirus Vaccine

Referentienummer: CM/PHV/20/499
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33651600 Vaccins
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The supply of rotavirus vaccine. Deliveries required over a period of 2 years with an option to extend for up to an additional 24 months.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 224 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH2 Bedfordshire and Hertfordshire
Voornaamste plaats van uitvoering:

Movianto, Bedford.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The provision of rotavirus vaccine to be used as part of the national childhood immunisation programme.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Clinical and cost effectiveness / Weging: available on request
Kwaliteitscriterium - Naam: Various / Weging: available on request
Prijs - Weging: available on request
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

This contract has the option to be extended for up to an additional 24 months.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The contract value includes all options and is based on the list price of this vaccine. The authority has secured a discounted price which is commercially sensitive.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 071-169981
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GlaxoSmithKline UK Ltd
Nationaal identificatienummer: 4310159
Plaats: Brentford
NUTS-code: UKI LONDON
Postcode: TW8 9GS
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 224 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The contract(s) is for the benefit of the contracting authority and NHS bodies along with any other non-NHS bodies which are necessary for the delivery of services or goods to NHS bodies, local authorities, other government departments or non-departmental public bodies charged with the delivery of healthcare or health related services in the United Kingdom, Crown Dependencies and British Overseas Territories including, without limitation, the National Assembly for Wales, the Northern Ireland Assembly, and Scottish Ministers. The resulting products delivered against the contract(s) may be made available to the UK devolved administrations, Crown Dependencies and British Overseas Territories to undertake their respective vaccination programmes.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The High Court
Postadres: Strand
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
Internetadres: https://www.gov.uk/courts-tribunals
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020