Usługi - 492069-2019

Submission deadline has been amended by:  560543-2019
18/10/2019    S202    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Słupsk: Usługi sprzątania

2019/S 202-492069

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku
Adres pocztowy: ul. Tuwima 37
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL636
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Wawrzyniak
E-mail: przetargi@spmzoz-slupsk.pl
Tel.: +48 598403142
Faks: +48 598474510

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.spmzoz-slupsk.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.spmzoz-slupsk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://spmzoz-slupsk.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych i czynności transportowych w obiektach i lokalach użytkowych administrowanych przez SPMZOZ w Słupsku

Numer referencyjny: ZP-M-261-33/19
II.1.2)Główny kod CPV
90910000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych i czynności transportowych w obiektach i lokalach użytkowych administrowanych przez SPMZOZ w Słupsku, szczegółowo opisane w załącznikach 2.1.–2.8 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
II.2.4)Opis zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych i czynności transportowych w obiektach i lokalach użytkowych administrowanych przez SPMZOZ w Słupsku, szczegółowo opisane w załącznikach 2.1.–2.8 do SIWZ.

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3.

3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.

3.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3.7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

3.9. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 1 usługi sprzątania. Za usługę spełniającą warunek, zamawiający uzna usługę utrzymania czystości w obiekcie służby zdrowia o wartości minimum 300 000 PLN w skali roku, trwającą minimum 12 miesięcy, zrealizowaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

b) posiada niezbędne narzędzia dostępne wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/11/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/11/2019
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Gabinecie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 37, pok. 407, III piętro, POLSKA za pośrednictwem platformy zakupowe.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi w Gabinecie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 37, pok. 407, III piętro, POLSKA za pośrednictwem platformy zakupowe.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Październik / listopada 2020.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, w dziale VI wspomnianej ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2019