Leveringen - 492072-2020

16/10/2020    S202

Verenigd Koninkrijk-Birmingham: Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten

2020/S 202-492072

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 200-486697)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Birmingham 2022
Postadres: One Brindley Place
Plaats: Birmingham
NUTS-code: UKG WEST MIDLANDS (ENGLAND)
Postcode: B1 2JB
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mohammed Yahiah
E-mail: mohammed.yahiah@birmingham2022.com
Telefoon: +44 7951735849
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.delta-esourcing.com

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

GSV.LOG.002 — The Supply of Furniture, Fixtures and Equipment

Referentienummer: GSV.LOG.002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39000000 Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The Birmingham Organising Committee for the 2022 Commonwealth Games requires the supply of furniture, fixtures and equipment at approximately 40 official Games venues (as set out in the Procurement Documentation) across various locations within the West Midlands and London including:

• competition venues – such as greenfield sites, stadiums, exhibition centres

• athlete villages – such as university halls of residence and hotels

• non-competition venues – such as training venues, fleet/bus depots and airports.

The OC is considering two options for the supply of goods:

• Option 1: Rental

• Option 2: Buyback

The OC will evaluate both options and choose the option that offers the most value for money.

The FF&E requirement has been divided into four (4) categories, as set out below:

• Venue FF&E

• Village general FF&E

• Village supplementary residential FF&E

• FA Specific FF&E – optional service.

Further details are provided in the Procurement Documentation.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 200-486697

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Additional information:
In plaats van:
Te lezen:

The original notice has not been directly linked to the tender box where the ITT can be located. Please use the following link to find the tender box for this opportunity:

https://www.delta-esourcing.com/respond/9D5K2CFZM7

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

The original information supplied still remain valid for this section.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Birmingham:-Furniture-%28incl.-office-furniture%29%2C-furnishings%2C-domestic-appliances-%28excl.-lighting%29-and-cleaning-products./9D5K2CFZM7

To respond to this opportunity, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/respond/9D5K2CFZM7

GO Reference: GO-20201012-PRO-17209028