Diensten - 492088-2020

16/10/2020    S202

Verenigd Koninkrijk-Weston-super-Mare: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2020/S 202-492088

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: North Somerset Council
Postadres: Town Hall, Walliscote Grove Road
Plaats: Weston-super-Mare
NUTS-code: UKK11 Bristol, City of
Postcode: BS23 1UJ
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mrs Michelle Dickson
E-mail: michelle.dickson@n-somerset.gov.uk
Telefoon: +44 1275888250
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.n-somerset.gov.uk/
Adres van het kopersprofiel: https://www.supplyingthesouthwest.org.uk/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bristol City Council
Plaats: Bristol
NUTS-code: UKK11 Bristol, City of
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: michelle.dickson@n-somerset.gov.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.bristol.gov.uk/
Adres van het kopersprofiel: https://www.supplyingthesouthwest.org.uk/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: South Gloucestershire Council
Plaats: Yate
NUTS-code: UKK11 Bristol, City of
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: michelle.dickson@n-somerset.gov.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.southglos.gov.uk/
Adres van het kopersprofiel: https://www.supplyingthesouthwest.org.uk/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Clinical Commissioning Group (Bristol City Council, North Somerset Council and South Gloucestershire Council)
Plaats: Bristol
NUTS-code: UKK11 Bristol, City of
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: michelle.dickson@n-somerset.gov.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://bnssgccg.nhs.uk/
Adres van het kopersprofiel: https://www.supplyingthesouthwest.org.uk/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.supplyingthesouthwest.org.uk/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.supplyingthesouthwest.org.uk/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2020 — Community Equipment Service (BNSSG CCG, Bristol City Council, North Somerset Council and South Gloucestershire Council)

Referentienummer: DN502041
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Provision of an Integrated Community Equipment Service (ICES) for health and social care services in the Bristol, North Somerset and South Gloucestershire areas.

The principal aim of the service is to ensure that residents who have been assessed by a prescriber as requiring equipment to enable them to live independently, or with support as part of a package of care are supplied with this equipment in a timely manner which is sensitive to their needs. Equipment provided must be clean, safe and fully functional. Equipment will be provided for use in a service user’s own home, and in alternative locations approved by the contract manager.

The service will be provided equitably across the Bristol, North Somerset and South Gloucestershire area, meeting the needs of service users in city, urban and rural locations.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
50400000 Reparatie en onderhoud van medische en precisie-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK11 Bristol, City of
NUTS-code: UKK12 Bath and North East Somerset, North Somerset and South Gloucestershire
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Provision of an Integrated Community Equipment Service (ICES) for health and social care services in the Bristol, North Somerset and South Gloucestershire areas.

The principal aim of the Service is to ensure that residents who have been assessed by a prescriber as requiring equipment to enable them to live independently, or with support as part of a package of care are supplied with this equipment in a timely manner which is sensitive to their needs. Equipment provided must be clean, safe and fully functional. Equipment will be provided for use in a service user’s own home, and in alternative locations approved by the contract manager.

The service will be provided equitably across the Bristol, North Somerset and South Gloucestershire area, meeting the needs of service users in city, urban and rural locations.

No charge is made to service users for the provision of this service, provided they meet the agreed criteria and their needs have been assessed by a recognised prescriber.

The key outcomes of this contract are:

• that prescribers are supported to order equipment which meets the assessed needs of their client in a timely manner and with easy to use responsive systems;

• that service users receive equipment which is clean, functional and fit for purpose in the specified timeframe;

• that the commissioners achieve value for money through efficient provision of good value, quality equipment with high rates of recycling and timely collection of equipment no longer required by service users;

• that the provision of equipment supports the local health and social care system in maintaining people independently at home, avoiding hospital admission and facilitating timely discharge of people who have been admitted to hospital.

Possible future developments:

• deaf equipment: Bristol City Council currently have a separate contract for the provision of deaf equipment and reablement services. At some point in the future the commissioners may wish the third-party deaf equipment and reablement service provider to source equipment through the ICES provider, effectively acting as a peripheral store. In the event that this arrangement is developed, the third-party provider will be charged the tendered rates by the ICES provider.

Other potential future service development areas:

• personal protective equipment (PPE) support — storage and distribution of PPE will be included as an optional additional service to the contract. It will not form part of the specification or evaluation, and if parties wish to take up this service they may negotiate and agree service details with the successful supplier either individually or collectively;

• assistive technology (stand alone and/or telecare) aka Technology Enabled Care (TEC)

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Five years from the service commencement date, with the option of one or more extensions aggregating in total no more than 2 years.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/11/2020
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: North Somerset Council
Plaats: Weston-super-Mare
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: North Somerset Council
Plaats: Weston-super-Mare
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: North Somerset Council
Plaats: Weston-super-Mare
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020