Diensten - 492099-2020

16/10/2020    S202

Verenigd Koninkrijk-Londen: Advies inzake brand- en explosiebeveiliging en -controle

2020/S 202-492099

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: London and Quadrant Housing Trust
Postadres: E15 4PH
Plaats: London
NUTS-code: UKI LONDON
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: tenders@lqgroup.org.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.lqgroup.org.uk/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.in-tendhost.co.uk/quadrant-construction/aspx/Home
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.in-tendhost.co.uk/quadrant-construction/aspx/Home
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

London and Quadrant Housing Trust — Fire Inspection Services Framework 2021-2025

Referentienummer: Head Office 00000340
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71317100 Advies inzake brand- en explosiebeveiliging en -controle
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

London and Quadrant Housing Trust and its subsidiary quadrant construction services are one of the largest providers of affordable housing in the UK, housing over 250 000 people in more than 95 000 homes, primarily across London and the South East of England. London and Quadrant Housing Trust are tendering for the provision of fire inspection services for London and Quadrant’s self delivered new build projects to comply with the Public Contracts regulations 2015. The objective of this tender process is to establish a framework agreement with the tenderers and London and Quadrant Housing Trust. The dates and contract value are estimates and could be subject to change. This tender is for service providers only.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71317100 Advies inzake brand- en explosiebeveiliging en -controle
66515100 Brandverzekeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI LONDON
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This is a two-stage tender and both stages adhere to the time-scales as prescribed within the Public Contracts Regulations 2015 for Restricted OJEU tenders.

Stage 1: Selection stage:

— click on the ‘Express Interest’ button at the bottom;

— click on the ‘Selection Stage’ tab at the top;

— scroll to the bottom of the screen and you will be able to view the tender documents and access the standard selection questionnaire;

— for the selection stage you will only need to submit the standard selection questionnaire;

— we will score your questionnaire and will advise you as to whether you are successful or not;

— pricing documents will only be available to those who have passed the selection stage.

Only if you have passed the selection stage

Stage 2: ITT stage:

— click on the ‘ITT’ Tab;

— Scroll to the bottom and you will be able to access the tender documents;

— tenderers will be briefed as to what they will need to submit for this tender.

Please allow sufficient time to submit your return by the specified dates as late returns will not be permitted. Under the framework agreement L&Q and all companies within the L&Q Group (including, without limitation, Quadrant construction services) will have the option to call off contracts with individual framework contractors as and when required. In addition, other social housing providers in the UK (both those that are in existence now and those that may be in existence in the future) will also be entitled to call off contracts under the framework agreement. ‘Social Housing Provider’ for this purpose means any provider of social housing and includes, without limitation, registered providers, local authorities and ALMOs. Such social housing providers will only be entitled to call off under the framework agreement if L&Q consents. For information regarding this tender please contact the framework team via the tender portal. This tender is managed by the framework buying department. Please do not contact any other department within the London and Quadrant Group. Please do not contact group procurement for information as this tender has been created by the framework buying department.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 50
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Some of the contracts that are called off under the framework agreement may be financed by European Union Funds.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 50
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

N/a

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/11/2020
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 17/11/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court
Plaats: London
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: High Court
Plaats: London
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: High Court
Plaats: London
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020