Bunuri - 49212-2021

Submission deadline has been amended by:  128419-2021
01/02/2021    S21

România-Săcele: Diverse aparate şi produse medicale

2021/S 021-049212

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Municipal Săcele
Număr naţional de înregistrare: 4317665
Adresă: Str. Oituz nr. 54
Localitate: Săcele
Cod NUTS: RO122 Braşov
Țară: România
Persoană de contact: Tudor Alexandru Socaci
E-mail: achizitii@spitalulmunicipalsacele.ro
Telefon: +40 368404755
Fax: +40 368404755
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalulmunicipalsacele.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100112024
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Spital
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Aparatură laborator analize umane

Număr de referinţă: 3
II.1.2)Cod CPV principal
33190000 Diverse aparate şi produse medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

In contextul epidemiologic actual generat de virusul SARS-CoV-2 COVID-19, Spitalul Municipal Sacele doreste achizitionarea de aparatura laborator analize umane si biologie moleculara in vederea depistarii si tratarii pacientilor infectati cu virusul COVID-19, dar si pentru pacientii care sufera de alte boli ce pot fi diagnosticate cu ajutorul aparatelor de laborator.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 084 446.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparatura laborator

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33159000 Sistem de chimie clinică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Jud. Brasov Mun.Sacele Str. Oituz nr.54

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat coagulare

Aparat electroforeza

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 50
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 192 436.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII SPITALULUI MUNICIPAL SACELE, JUD. BRASOV DE A GESTIONA CRIZA SANITARA GENERATA DE COVID-19 Solicitant: SPITALUL MUNICIPAL SACELE Axa prioritară: 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectiv specific:9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 Apel de propuneri de proiecte: Co... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Contractul de achizitie va contine clauza suspensiva de executare a acestuia pana la semnarea cererii de finantare pentru accesarea fondurilor europene.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Diverse aparate laborator

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33190000 Diverse aparate şi produse medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Jud. Brasov Mun. Sacele Str. Oituz nr.54

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat imunologie

Aparat biochimie urinara

Aparat ionograme si EAB

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 50
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 680 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII SPITALULUI MUNICIPAL SACELE, JUD. BRASOV DE A GESTIONA CRIZA SANITARA GENERATA DE COVID-19 Solicitant: SPITALUL MUNICIPAL SACELE Axa prioritară: 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectiv specific:9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 Apel de propuneri de proiecte: Co... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Contractul de achizitie va contine clauza suspensiva de executare a acestuia pana la semnarea cererii de finantare pentru accesarea fondurilor europene.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Hematologie

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38434570 Analizoare hematologice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Jud. Brasov Mun. Sacele Str. Oituz nr.54

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat hematologie camera de garda

Aparat hematologie laborator analize umane

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 50
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 212 010.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII SPITALULUI MUNICIPAL SACELE, JUD. BRASOV DE A GESTIONA CRIZA SANITARA GENERATA DE COVID-19 Solicitant: SPITALUL MUNICIPAL SACELE Axa prioritară: 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectiv specific:9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 Apel de propuneri de proiecte: Co... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Contractul de achizitie va contine clauza suspensiva de executare a acestuia pana la semnarea cererii de finantare pentru accesarea fondurilor europene.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1:

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia nu se afla in niciuna dintre situatiile mentionate la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnarile penale.

Modalitatea de indeplinire: ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere, ofertantul completeaza si prezinta, impreuna cu oferta, DUAE pentru fiecare operator economic participant la procedura.

Dupa aplicarea criteriului de atribuire, ofertantul a carui oferta a fost clasata pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante demonstreaza inexistenta situatiilor de excludere prin prezentarea documentelor justificative actualizate, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE de catre operatorul economic, respectiv, cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul operatorului economic, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.

Nota:

1) Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana;

Cerinta nr. 2:

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) nu se afla in niciuna dintre situatiile mentionate la art. 165 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale.

Motivele de excludere pentru incalcarea obligatiilor privind plata taxelor, impozitelor si a contributiilor la bugetul de stat (mentionate la art. 165 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016) se aplica operatorilor economici pentru care s-a stabilit aceasta incalcare prin hotarare judecatoreasca definitiva sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu, in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat sau pentru care autoritatea contractanta poate demonstra prin mijloace adecvate situatia de incalcare a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.

Operatorul economic nu este exclus din procedura daca a facut plata acestor obligatii sau a stins obligatiile prin alte modalitati de stingere ori beneficiaza de esalonare la plata sau alte facilitati de stingere a acestor obligatii, in conditiile specificate la art. 165 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, inainte ca autoritatea contractanta sa formuleze decizia de excludere.

Autoritatea contractanta are dreptul, conform prevederilor art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, de a mentine un operator economic in procedura de atribuire, chiar daca se gaseste in situatiile descrise la art. 165 alin. (1) si (2), cand cuantumul acestor obligatiile de plata sunt sub 4 000 RON sau cand sunt peste 4 000 RON, insa reprezinta mai putin de 5 % din volumul acestor obligatii la ultima scadenta de plata.

Modalitatea de indeplinire:

Ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere, ofertantul completeaza si prezinta, impreuna cu oferta, DUAE, pentru fiecare operator economic participant la procedura.

Dupa aplicarea criteriului de atribuire, ofertantul a carui oferta a fost clasata pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante demonstreaza inexistenta situatiilor de excludere prin prezentarea documentelor justificative actualizate, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea in DUAE de catre operatorul economic, respectiv:

(a) Certificat de atestare fiscala privind lipsa obligatiilor cu privire la plata contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii acestora sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta,

(b) Certificat de atestare fiscala privind lipsa obligatiilor cu privire la plata impozitelor si taxelor la bugetul local, la momentul prezentarii acestora sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Se vor prezenta Certificat de atestare fiscala privind lipsa obligatiilor cu privire la plata impozitelor si taxelor la bugetul local si a contributiilor de asigurari sociale la toate sediile si punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata, la momentul prezentarii acestora sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta,

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 164 alin. (2) si art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

(d) alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota:

1) Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana;

Cerinta nr.3:

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) nu se afla in niciuna dintre situatiile mentionate la art. 167 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale.

1) Motive de excludere privind insolventa/lichidarea: Operatorii economici impotriva carora au fost deschise proceduri de insolventa nu vor fi exclusi din procedura de atribuire daca autoritatea contractanta, in baza documentelor/informatiilor transmise de catre operatorul economic, poate determina ca acesta are capacitatea de a indeplini obligatiile contractuale, in conditiile in care operatorul economic se afla:

(a) fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare si fezabile pentru continuarea sustenabila a activitatii curente,

(b) fie in faza de reorganizare judiciara, cu respectarea integrala a graficului de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.

Modalitatea de indeplinire:

Ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere, ofertantul completeaza si prezinta, impreuna cu oferta, DUAE pentru fiecare operator economic participant la procedura.

2) Motive de excludere privind conflictul de interese sau abateri profesionale grave:

Un operator economic care participa la procedura nu trebuie sa se afle in situatii pentru care exista probabilitatea sa fie generatoare de conflict de interese.

Modalitatea de indeplinire: Ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere, ofertantul completeaza si prezinta, impreuna cu oferta, DUAE pentru fiecare operator economic participant la procedura si formularul — Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorii economici trebuie sa fie in masura sa dovedeasca, in orice moment pe parcursul procedurii, ca implicarea lor in pregatirea procedurii de atribuire nu ar putea denatura concurenta.

In scopul prevenirii, identificarii si remedierii in mod eficient a conflictelor de interese care pot aparea pe durata derularii procedurii de atribuire, pentru a evita orice denaturare a competitiei si pentru a asigura tratament egal tuturor operatorilor economici, numele persoanelor cu rol de decizie la nivelul autoritatii contractante si al persoanelor implicate in procedura sunt:

Manager: Ec. Pirvan Rodica

Director Medical: Dr. Poinareanu Ionut

Director FInanciar Contabil: Ec. Kristaly Edith

Sef Serviciu Tehnic: Ing. Beschea Dan

Membrii Comisiei de evaluare:

Dr. Tomsa Cristina

Dr. Rab Cristina

Cons. Jr. Csere Mihai

Compartiment Achizitii: Ec. Socaci Tudor Alexandru

3) Motive de excludere privind denaturarea concurentei:

Autoritatea contractanta are suficiente indicii rezonabile/informatii concrete pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza.

Modalitatea de indeplinire: ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere, ofertantul completeaza si prezinta, impreuna cu oferta, DUAE pentru fiecare operator economic participant la procedura.

4) Motive de excludere privind incetarea anticipata a contractelor, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile:

Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic care a demonstrat deficiente semnificative sau persistente in indeplinirea unei solicitari in cadrul unui contract de achizitii publice anterior, unui contract anterior cu o autoritate/entitate contractanta sau unui contract de concesiune anterior care au luat forma unei incalcari grave a conditiilor contractuale si au dus la incetarea anticipata a contractului, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile.

Modalitatea de indeplinire: ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere ofertantul completeaza si prezinta, impreuna cu oferta, DUAE pentru fiecare operator economic participant la procedura.

Operatorul economic (ofertant individual, membrii ai unei asocieri, subcontractanti si/sau terti sustinatori) care depun oferta trebuie sa faca dovada unei forme de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Din documentul respectiv trebuie sa reiasa faptul ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:

Ca prima dovada a unei forme de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, ofe... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3 Indicator financiar

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Bilantul contabil pe ultimii 3 ani

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3 Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinta 1: Experienta in implementarea/realizarea unui/unor contract/contracte sau unor activitati similare: Ofertantul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) trebuie sa faca dovada ca a furnizat si a dus la bun sfarsit, in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) produse similare. Cerinta 2: Informatii privind sustinerea capacitatii tehnice a ofertantului/grupului de operatori economici: Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea sa din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167 si art. 164 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa de catre ofertant DUAE, in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului. Se va completa de tertul/tertii sustinatori DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. Impreuna cu DUAE, tertul/tertii sustinatori vor prezenta si Formularul — Angajament privind sustinerea tehnica — experienta similara a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, prin precizarea modului in care va interveni concret pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care vor constitui anexe la respectivul angajament. Nota: In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara sustinerea, operatorul economic va completa doar informatiile cu privire la sustinere solicitate in DUAE.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/03/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 10/03/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 10/03/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Achizitia face parte din proiectul pe fonduri europene CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII SPITALULUI MUNICIPAL SACELE, JUD. BRASOV DE A GESTIONA CRIZA SANITARA GENERATA DE COVID-19

Solicitant: SPITALUL MUNICIPAL SACELE

Axa prioritară: 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19

Obiectiv specific:9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Apel de propuneri de proiecte: Componentă 1 - Apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Contractul de furnizare se va incheia sub următoarea clauza suspensivă: Furnizarea, instalarea, punerea în functiune, instruirea personalului si service in perioada de garantie - ........... (Denumire Lot1/Lot2/Lot3) precum si emiterea notificarii de catre achizitor cu privire la acestea este conditionata de semnarea de către Spitalul Municipal Sacele a acordului de finanțare cu Ministerul Fondurilor Europene

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform legii 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu modificarile si completaril;e ulterioare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
27/01/2021