Diensten - 492150-2020

16/10/2020    S202

Verenigd Koninkrijk-Liverpool: Diensten voor het organiseren van evenementen

2020/S 202-492150

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Liverpool City Council
Postadres: 4th Floor, Cunard Building
Plaats: Liverpool
NUTS-code: UKD72 Liverpool
Postcode: L3 1DS
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Greg Nixon
E-mail: greg.nixon@liverpool.gov.uk
Telefoon: +44 1512330591
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.liverpool.gov.uk
Adres van het kopersprofiel: http://www.liverpool.gov.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Flexible Purchasing System — Event Support Services

Referentienummer: DN439710
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79952000 Diensten voor het organiseren van evenementen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Council intend to establish a Flexible Purchasing System (FPS) for the provision of services and/or the hire of Equipment for events (‘Event Support Services’) that are organised by Liverpool City Council (‘the Council’). Due to the nature of these services, this procurement will fall under the Light-Touch Regime but will be conducted broadly based on the general principles of a DPS.

This FPS will remain open during the maximum 4-year period; this means that, following the initial assessment and establishment of the FPS organisations can apply to be added to the FPS at any point in time.

Although organisations may apply at any time, the applications they submit will only be assessed and added to the FPS at four periods during each year.

The services will be split into 12 lots as follows:

• Lot 1 Event Power Hire,

• Lot 2 Event Crowd Barriers and Fencing Hire,

• Lot 3 Event Production, Site and Support Services,

• Lot 4 On-Site Event Medical Services,

• Lot 5 Event Portable Cabin Hire,

• Lot 6 Event Toilets Hire,

• Lot 7 Event PA Hire (indoor and outdoor),

• Lot 8 Event Traffic Management Infrastructure Services,

• Lot 9 Event Security, Stewarding and Traffic Management Services,

• Lot 10 Event Trackway Hire,

• Lot 11 Event Marquee Hire,

• Lot 12 Event Safety Management Services.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1.00 GBP / Hoogste offerte: 2 200 000.00 GBP meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Event Power Hire

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31120000 Generatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD72 Liverpool
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Event Power Hire — Hire of equipement such as generators to provide power to outdoor events.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Event Crowd Barriers and Fencing Hire

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928300 Middenbermbeveiliging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD72 Liverpool
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Event Crowd Barriers and Fencing Hire - Hire crowd barriers and fencing for major outdoor events

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Event Production, Site and Support Services

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79952100 Diensten voor het organiseren van culturele evenementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD72 Liverpool
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Event Production, Site and Support Services for major events

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

On-Site Event Medical Services

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85121200 Diensten door medische specialisten
85141000 Diensten verleend door medisch personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD72 Liverpool
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

On-Site Event Medical Services

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Event Portable Cabin Hire

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24955000 Chemische toiletten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD72 Liverpool
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hire of protable cabins for major outdoor events

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Event Toilets Hire

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24955000 Chemische toiletten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD72 Liverpool
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hire of portable toilets and associated equipement and servicing for major outdoor events

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Event PA Hire (indoor and outdoor)

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48952000 Omroepinstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD72 Liverpool
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hire of PA equipment for major events

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Event Traffic Management Infrastructure Services

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34990000 Controle-, veiligheids-, signalerings- en verlichtingsinstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD72 Liverpool
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Provision of Traffic Management Infrastructure for major outdoor events

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Event Security, Stewarding and Traffic Management Services

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79710000 Beveiligingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD72 Liverpool
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Provision of Event Security, Stewarding and Traffic Management Steward for major events.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Event Trackway Hire

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79953000 Diensten voor het organiseren van festivals
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD72 Liverpool
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hire of trackway for major outdoor events

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Event Marquee Hire

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39522530 Tenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD72 Liverpool
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hire of Marquees for major events

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Event Safety Management Services

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79417000 Veiligheidsadviezen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD7 Merseyside
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Event Safety Management Services

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 229-562129
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN439710
Perceel nr.: 1
Benaming:

Event Power Hire

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Grace & Tailor
Plaats: Leeds
NUTS-code: UKE YORKSHIRE AND THE HUMBER
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pyramid Power Ltd
Plaats: Liverpool
NUTS-code: UKD7 Merseyside
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 000.00 GBP
Laagste offerte: 1.00 GBP / Hoogste offerte: 250 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN439710
Perceel nr.: 2
Benaming:

Event Fencing and Barrier Hire

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sunbelt Rentals Ltd
Plaats: Warrington
NUTS-code: UKD61 Warrington
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arena Event Services Group
Plaats: Peterborough
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 GBP
Laagste offerte: 1.00 GBP / Hoogste offerte: 150 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN439710
Perceel nr.: 3
Benaming:

Event Site, Production and Support Services

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Event Design Company Ltd
Plaats: Warrington
NUTS-code: UKD61 Warrington
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Grace & Tailor
Plaats: Leeds
NUTS-code: UKE YORKSHIRE AND THE HUMBER
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Richmond Event Management Ltd
Plaats: Bristol
NUTS-code: UKK1 Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pennine Events Ltd
Plaats: Preston
NUTS-code: UKD4 Lancashire
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 000.00 GBP
Laagste offerte: 1.00 GBP / Hoogste offerte: 250 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN439710
Perceel nr.: 4
Benaming:

Event Medical Services

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Central Medical Services
Plaats: Nottingham
NUTS-code: UKF1 Derbyshire and Nottinghamshire
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: St John Ambulance
Plaats: London
NUTS-code: UKI LONDON
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Excel EMS LLP
Plaats: Gateshead
NUTS-code: UKC NORTH EAST (ENGLAND)
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mersey Medical Services Ltd
Plaats: Bury
NUTS-code: UKD NORTH WEST (ENGLAND)
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Trinity Medical Services Ltd
Plaats: Bradford
NUTS-code: UKE4 West Yorkshire
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 GBP
Laagste offerte: 1.00 GBP / Hoogste offerte: 150 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN439710
Perceel nr.: 5
Benaming:

Event Cabin Hire

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: William G Search Ltd
Plaats: Leeds
NUTS-code: UKE YORKSHIRE AND THE HUMBER
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 GBP
Laagste offerte: 1.00 GBP / Hoogste offerte: 150 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN439710
Perceel nr.: 6
Benaming:

Event Toilet Hire

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: William G Search Ltd
Plaats: Leeds
NUTS-code: UKE YORKSHIRE AND THE HUMBER
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 GBP
Laagste offerte: 1.00 GBP / Hoogste offerte: 150 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN439710
Perceel nr.: 7
Benaming:

Event PA Hire

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Adlib Audio Ltd
Plaats: Knowsley
NUTS-code: UKD7 Merseyside
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Grace & Tailor Ltd
Plaats: Leeds
NUTS-code: UKE YORKSHIRE AND THE HUMBER
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: WE Audio Ltd
Plaats: Chipping Norton
NUTS-code: UKJ1 Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MSP Global Trading Ltd
Plaats: Liverpool
NUTS-code: UKD7 Merseyside
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 GBP
Laagste offerte: 1.00 GBP / Hoogste offerte: 200 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN439710
Perceel nr.: 8
Benaming:

Event Traffic Management

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Event Traffic Control Ltd
Plaats: Thirsk
NUTS-code: UKE YORKSHIRE AND THE HUMBER
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Traffic Direct Ltd
Plaats: Manchester
NUTS-code: UKD3 Greater Manchester
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Traffic Management Services (Retford) Ltd
Plaats: Retford
NUTS-code: UKF1 Derbyshire and Nottinghamshire
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 GBP
Laagste offerte: 1.00 GBP / Hoogste offerte: 150 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN439710
Perceel nr.: 9
Benaming:

Event Stewarding and Security Services

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: FGH Security Ltd
Plaats: Lancaster
NUTS-code: UKD4 Lancashire
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Paramount Stewarding & Security Ltd
Plaats: Liverpool
NUTS-code: UKD7 Merseyside
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Practical Event Security Solutions
Plaats: Manchester
NUTS-code: UKD3 Greater Manchester
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 750 000.00 GBP
Laagste offerte: 1.00 GBP / Hoogste offerte: 750 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN439710
Perceel nr.: 10
Benaming:

Event Trackway Hire

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sunbelt Rental Ltd
Plaats: Warrington
NUTS-code: UKD61 Warrington
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 000.00 GBP
Laagste offerte: 1.00 GBP / Hoogste offerte: 40 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN439710
Perceel nr.: 11
Benaming:

Event Marquee

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Field and Lawn Ltd
Plaats: Edinburgh
NUTS-code: UKM SCOTLAND
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 000.00 GBP
Laagste offerte: 1.00 GBP / Hoogste offerte: 100 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN439710
Perceel nr.: 12
Benaming:

Event Safety Management Services

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Events Design Company Ltd
Plaats: Warrington
NUTS-code: UKD61 Warrington
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Grace & Tailor Ltd
Plaats: Leeds
NUTS-code: UKE YORKSHIRE AND THE HUMBER
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Symphotech Limited
Plaats: Bletchley
NUTS-code: UKJ SOUTH EAST (ENGLAND)
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: The Event Safety Shop Ltd
Plaats: Bristol
NUTS-code: UKK1 Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pennine Events Ltd
Plaats: Preston
NUTS-code: UKD4 Lancashire
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 000.00 GBP
Laagste offerte: 1.00 GBP / Hoogste offerte: 100 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court of England and Wales
Postadres: The Strand
Plaats: London
Postcode: WC1A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: High Court of England and Wales
Plaats: London
Postcode: WC1A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Cabinet Office
Postadres: 70 Whitehal
Plaats: London
Postcode: SW1A 2AS
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020