Diensten - 492180-2020

16/10/2020    S202

Verenigd Koninkrijk-Port Glasgow: Technische ontwerpdiensten

2020/S 202-492180

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ferguson Marine (Port Glasgow) Ltd
Postadres: Newark Works, Castle Road
Plaats: Port Glasgow
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: PA14 5NG
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: David Wardleworth
E-mail: david.wardleworth@fergusonmarine.com
Telefoon: +44 1475742300
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.fergusonmarine.com
Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA30427
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Shipbuilding

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provision of Engineering Design Services

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The provision of engineering design services.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 300 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM83 Inverclyde, East Renfrewshire and Renfrewshire
Voornaamste plaats van uitvoering:

Port Glasgow.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The provision of engineering design services for vessel 802.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Regulation 33(1)(b)(ii) allows a contracting authority to award a contract without publication of a notice where the services/goods can only be provided by one supplier due to ‘technical reasons’.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ICE 802 contract
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: International Contract Engineering Limited ICE Group
Postadres: 19-21 Circular Road, Isle of Man
Plaats: Douglas
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: IM1 1AF
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7624462580
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

(SC Ref:633147)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Court of Session
Postadres: Parliament House, Parliament Square
Plaats: Edinburgh
Postcode: EH1 1RQ
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1312252595
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020