Diensten - 492180-2020

16/10/2020    S202

Verenigd Koninkrijk-Port Glasgow: Technische ontwerpdiensten

2020/S 202-492180

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ferguson Marine (Port Glasgow) Ltd
Postadres: Newark Works, Castle Road
Plaats: Port Glasgow
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: PA14 5NG
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: David Wardleworth
E-mail: david.wardleworth@fergusonmarine.com
Telefoon: +44 1475742300
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.fergusonmarine.com
Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA30427
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Shipbuilding

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provision of Engineering Design Services

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 300 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM83 Inverclyde, East Renfrewshire and Renfrewshire

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ICE 802 contract
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: International Contract Engineering Limited ICE Group
Postadres: 19-21 Circular Road, Isle of Man
Plaats: Douglas
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: IM1 1AF
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7624462580
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2020