Diensten - 492192-2020

16/10/2020    S202

Verenigd Koninkrijk-Cardiff: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2020/S 202-492192

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Welsh Government
Postadres: Corporate Procurement Services, Cathays Park
Plaats: Cardiff
NUTS-code: UKL WALES
Postcode: CF10 3NQ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: alun.lloyd1@gov.wales
Telefoon: +44 3000256509
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://wales.gov.uk/?skip=1&lang=en
Adres van het kopersprofiel: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0007
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Analysis of Future Health and Social Care Spending

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The requirement is for analysis of future health and social care spending and the relationship between them, including new models of care and new funding arrangements.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
85100000 Gezondheidsdiensten
85140000 Diverse gezondheidszorgdiensten
85323000 Diensten voor maatschappelijke gezondheidszorg
85300000 Maatschappelijke en aanverwante diensten
85310000 Maatschappelijke diensten
73110000 Uitvoeren van onderzoek
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL WALES
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The requirement is for analysis of future health and social care spending and the relationship between them, including new models of care and new funding arrangements.

The commission includes a number of interrelated elements:

— analysis of future health spending;

— analysis of future social care spending;

— relationship between health and social care spending;

— including new models of care and new funding arrangements.

The commissioned analysis will need to include:

— model the determinants of the demand for health and social care services;

— create forecasts for demand and spending for both health and social care services;

— compare potential health and social care demand, models and spending to potential scenarios for the funding available;

— develop and cost proposals for use of additional funding raised from a potential ‘social care levy’.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: As per procurement docs / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 111-272567
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: N/a
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

eTender information:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk

— the first person from your organisation to use the platform will be required to register on behalf of the organisation;

— registration involves accepting a user agreement, and providing basic information about your organisation and about the user performing the registration;

— on registering on the platform the Super User will select a username and will receive a password;

— the password will be sent by email to the email address that was specified in the User Details section of the registration page;

— In order to log-in to the platform please enter your username and password;

— note: if you forget your password then visit the homepage and click ‘Forgot your password ?’

— registration should only be performed once for each organisation;

— if you think that someone in your organisation may have already registered on this platform then you must not register again;

— please contact the person who registered (i.e. the Super User) in order to arrange access to the platform;

— contact the Helpdesk immediately if you are unable to contact the Super User (for example if they have left your organisation);

— note: if your organisation is already registered on the platform then you must not make any additional registration. Please contact the helpdesk to gain access to the platform.

Tenders must be uploaded to the BravoSolution portal by 14 p.m. Late bids will not be accepted.

How to find The ITT

— Once logged in you must click on ‘ITT’s Open to all Suppliers’.

— The eTender references for this contract are: project_42062 and itt_75002.

— Click on the title to access summary details of the contract. If you are still interested in submitting a tender, click the ‘Express an Interest’ button. This will move the ITT from the ‘Open to all Suppliers’ area to the ‘My ITT’s’ on the home page.

— You will then see the full details of the ITT in the qualification and technical envelopes along with any relevant documents in the‘Attachments’ area.

— Any questions on the ITT, please use the ‘Messages’ area to contact the buyer directly — Please do not contact the named person at the top of this notice.

(WA Ref:104739)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Welsh Government
Postadres: Corporate Procurement Services, Cathays Park
Plaats: Cardiff
Postcode: CF10 3NQ
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3000256509
Internetadres: http://wales.gov.uk/?skip=1&lang=en
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020