Leveringen - 492266-2020

16/10/2020    S202

Verenigd Koninkrijk-Londen: Materialen en benodigdheden voor aanleg van spoorlijn

2020/S 202-492266

Periodieke indicatieve aankondiging – speciale sectoren

Deze aankondiging betreft enkel een periodieke indicatieve aankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Network Rail Infrastructure Ltd
Postadres: 1 Eversholt Street
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: NW1 2DN
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Katherine Brown
E-mail: katherine.brown@networkrail.co.uk
Telefoon: +44 1908781000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.networkrail.co.uk
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Supply of Level Crossing Surface Systems and Lightweight Anti Trespass Panels

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34946000 Materialen en benodigdheden voor aanleg van spoorlijn
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

The Supply of Level Crossing Surface Systems

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34946120 Spoorwegmaterialen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

The Supply of Lightweight Anti Trespass Panels

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44000000 Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
04/03/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020