Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Tjenesteydelser - 492291-2018

08/11/2018    S215

Danmark-Ryslinge: Rottebekæmpelse

2018/S 215-492291

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Fyn
CVR-nummer: 29188645
Postadresse: Graabjergvej 3a
By: Ryslinge
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5856
Land: Danmark
Kontaktperson: Bjarne Roe Iversen
E-mail: bi@fmk.dk
Telefon: +45 72531193
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/94447591.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.indkobfyn.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/94447591.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/94447591.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-udbud 2018: Levering af lovpligtig rottebekæmpelse

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90923000 Rottebekæmpelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Fællesindkøb Fyn udbyder rammeaftale om levering af lovpligtig rottebekæmpelse de kommende 4 år til Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyns og Nyborg kommuner.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeftalen omfatter lovpligtig rottebekæmpelse samt tilsyn i Faaborg-Midtfyn Kommune, Ker­teminde Kommune, Nordfyns Kommune og Nyborg Kommune af ejendomme, som er omfat­tet af tilsynspligt, iht. bekendtgørelse nr. 1723 af 17.12.2017 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Rammeaftalen indgås med 1 leverandør. Kontraktstart 1. marts 2019.

Forventet antal årlige anmeldelser, hverdage (weekend):

- Faaborg-Midtfyn Kommune: 3 800 (52),

- Kerteminde Kommune: 1 550 (52),

- Nordfyns Kommune: 2 200 (52),

- Nyborg Kommune: 1 900 (52).

- Antal tilsynspligtige ejendomme p.t.

- Faaborg-Midtfyn Kommune: 3 800 (52),

- Kerteminde Kommune: 1 550 (52),

- Nordfyns Kommune: 2 200 (52),

- Nyborg Kommune: 1 900 (52).

- Antal tilsynspligtige ejendomme:

- Faaborg-Midtfyn Kommune: 944,

- Kerteminde Kommune: 216,

- Nordfyns Kommune: 522,

- Nyborg Kommune: 463.

Der er krav om minimum et årligt tilsynsbesøg på ovennævnte ejendomme i perioden oktober til og med februar.

For yderligere oplysninger om opgavens indhold henvises til udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal bekræfte ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 135, stk. 1 til 3, og § 136 (se ESPD'ens afsnit "Udelukkelse").

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. Udbudslovens § 137 (se ESPD'ens afsnit "Udelukkelse"):

- Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejds-retlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,

- Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

- Tilbudsgiveren har i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3,

- Tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på kon-kurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4,

- Tilbudsgiveren har tidligere væsentligt misligholdt en offentlig kontrakt, en kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller en koncessionskontrakt, og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5,

- Tilbudsgiveren har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis han som ansøger eller tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give ham uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt han groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Soliditetsgrad.

- Seneste 2 årsrapporter.

- Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. Udbudslovens § 142:

- En soliditetsgrad (egenkapital/samlede aktiver * 100) på minimum 15% i seneste regnskabsår.

Seneste 2 årsrapporter med blank revisorpåtegning. Såfremt tilbudsgivers etableringstidspunkt forhindrer denne i at præstere årsrapporter for 2 år, men kun årsrapport for 1 år, sker opfyldelse af kravene ved denne årsrapport samt en aktuel soliditetserklæring fra tilbudsgivers hovedpengeinstitut eller revisor. Er tilbudsgiver nyetableret og ikke kan præstere nogen årsrapport, sker opfyldelse af kravene ved en aktuel soliditetserklæring fra tilbudsgivers hovedpengeinstitut eller revisor.

Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 000 000 DKK.

Tilbudsgiver skal afgive oplysninger herom i ESPD'ens afsnit "Udvælgelse".

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Sammenlignelige referencer,

- Autorisation til at udføre erhvervet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. Udbudslovens § 143:

Minimum 3 sammenlignelige leverancer, med hvem tilbudsgiver har en igangværende kontrakt eller en kontrakt, der er afsluttet inden for de sidste 3 år.

Med sammenlignelige referencer menes referencer, til hvem tilbudsgiver har solgt samme ydelser, som ydelserne på den udbudte aftale.

Kontaktoplysninger (navn, tlf. nr., e-mail) for hver enkelt reference angives.

Autorisation for at udøve erhvervet.

Tilbudsgiver skal afgive oplysninger herom i ESPD'ens afsnit "Udvælgelse".

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/12/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/11/2018