Услуги - 492318-2018

08/11/2018    S215

България-София: Услуги по наблюдение и контрол на замърсяването на повърхностните води

2018/S 215-492318

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Росица Христова
Електронна поща: rhristova@eea.government.bg
Телефон: +359 29406432
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/.
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/porachki-18
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/32
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изпитване за определяне на приоритетни вещества в биота“

II.1.2)Основен CPV код
90733100 Услуги по наблюдение и контрол на замърсяването на повърхностните води
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката е пробонабиране и извършване анализ на органични замърсители в матрица биота (риби, миди) от повърхностните води на БЪЛГАРИЯ. Целта на тази поръчка е получаване на данни за извършване на мониторинг съгласно изискванията на чл. 12 от Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители (изм. и доп. бр. 97 от 11.12.2015 г.) и докладване на резултатите на ЕК в съответствие с чл. 13. Проверка на съответствието на стойности на СКОС с цел класификация на химичния и екологичния статус на водните обекти и анализ на тенденциите на концентрацията на вещества, които имат склонност за натрупване, в контекста на програмите за наблюдение и мониторинг.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 291 666.67 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90733100 Услуги по наблюдение и контрол на замърсяването на повърхностните води
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят извършва еднократно пробонабиране на биота в повърхностни води в пунктовете, описани в техническата спецификация, и изготвя протокол, съдържащ информация за пункта, условия на пробовземане, количества от пробата, дата и др.

Изпълнителят съхранява и транспортира пробите до лабораторията за изпитване по начин, който да запази тяхната идентичност и цялост на опаковката и в съответствие с изискванията на Ръководство 25 за химичен мониторинг на седименти и биота (Guidence document 25 on chemical monitoring of sediment and biota under the water framework directive), Handbook of European Freshwater Fishes (Kottelat & Freyhof, 2007) и/или други налични ръководства и/или стандартизирани методи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество на предложението за изпълнение на поръчката — П1 / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 291 666.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изискване относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да имат реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 580 000 BGN.

*Под сфера, попадаща в обхвата на поръчката, следва да се разбира извършване на лабораторни анализи и пробонабиране.

Доказване на посоченото изискване:

Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, а именно:

— годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква.

— справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, реализиран от участника за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Възложителят по всяко време може да изисква от участниците представяне на всички или на част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

**Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който по неоспорим начин доказва съответствието с посочения критерий за подбор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците следва да имат реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 580 000 BGN.

*Под сфера, попадаща в обхвата на поръчката, следва да се разбира извършване на лабораторни анализи и пробонабиране.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Поставеното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуги.

2. Участниците следва да разполагат с лаборатория (собствена, наета или др.) за извършване на анализите.

Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП — декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

3. Участниците следва да разполагат с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

Изискването се доказва със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе се отнасят общо за обединението.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Под „дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира извършване на химични анализи на органични замърсители във води, седименти и биота в минимум 30 пункта за пробонабиране.

2. Участникът следва да разполага с лаборатория (собствена, наета или др.) за извършване на анализите, която да отговаря на следните условия:

— да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025 или еквивалентен за анализ на органични замърсители във води, седименти, биота (риби, миди) и/или други компоненти на околната среда,

— да разполага със специализирана апаратура газови и/или течни хроматографски системи, с които ще осигурят изпълнението на минималните изисквания на възложителя съгласно приложенията от техническите изисквания и капацитет за поемане на целия обем проби, посочен в техническата спецификация

3. Участниците следва да разполагат с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:

— минимум 2 (двама) специалисти с висше образование образователно-квалификационна степен „магистър“ или по-висока в област „Природни науки, математика и информатика“ по специалности в професионално направление „Биологически науки“ или „Науки за земята“ или в област „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ по специалности в професионално направление „Ветеринарна медицина“ съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентни или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените, които да притежават професионален опит в минимум 1 дейност, свързана с пробонабиране на биота.

— минимум 2 (двама) специалисти с висше образование образователно-квалификационна степен „магистър“ в област „Природни науки, математика и информатика“ по специалности в професионално направление „Химически науки“ или в област „Технически науки“ по специалности в професионално направление „Химични технологии“ съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентни или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области и професионални направления, еквивалентни на посочените. Специалистите следва да притежават опит в минимум 2 дейности по извършване на химични анализи на органични замърсители във води, седименти и биота.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение се представя по един от следните начини:

1. под формата на банкова гаранция — в оригинал;

2. парична сума (платежно нареждане в копие)

3. застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Предвидена е и гаранция за пълния размер на авансово плащане, което ще е в размер на 15 % от стойността на договора.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/12/2018
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/12/2018
Местно време: 14:00
Място:

Сградата на ИАОС

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/11/2018