Supplies - 49233-2021

01/02/2021    S21

România-Oradea: Agenţi diagnostici

2021/S 021-049233

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”
Număr naţional de înregistrare: 4208463
Adresă: Str. Corneliu Coposu nr. 12
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410469
Țară: România
Persoană de contact: Ileana Adina Marge
E-mail: achizitii@scmo.ro
Telefon: +40 259267903
Fax: +40 259267903
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.scmo.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100112141
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru furnizare kituri de extracție, kituri de amplificare și consumabile pentru detectia prin multiplex Real-Time PCR a virusurilor Influenza A, Influenza B, RSV A/B și SARS-CoV-2

Număr de referinţă: 42084630324
II.1.2)Cod CPV principal
33694000 Agenţi diagnostici
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru furnizare kituri de extracție, kituri de amplificare și consumabile pentru detectia prin multiplex Real-Time PCR a virusurilor Influenza A, Influenza B, RSV A/B și SARS-CoV-2.

Cantitatea minima contract subsecvent, cantitatea maxima contract subsecven, cantitate minima acord-cadru si cantitate maxima acord cadru pentru fiecare produs in parte se regasesc in Anexa nr. 1 la fisa de date a achizitiei si in caietul de sarcini.

Valoare minima contract subsecvent/1 luni = 404 940 RON fara TVA.

Valoare maxima contract subsecvent/3 luni = 1 214 820 RON fara TVA.

Valoare minima acord cadru/1 luni = 404 940 RON fara TVA.

Valoare maima acord cadru/12 luni = 4 991 476 RON fara TVA.

Solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare vor putea fi adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis in a 10-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 991 476.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

Sediul beneficiarului,

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord cadru furnizare kituri de extractie, kituri de amplificare si consumabile pentru detectia prin multiplex REAL-TIME PCR a VIRUSURILOR INFLUENZA A, INFLUENZA B, RSV A/B SI SARS-COV 2;

Cantitatea minima contract subsecvent, cantitatea maxima contract subsecvent, cantitate minima acord cadru si cantitate maxima acord cadru pentru fiecare produs in parte se regasesc in Anexa nr.1 la Fisa de date a achizitiei si in caietul de sarcini.

Valoare minima contract subsecvent/ 1 luni =404940 RON fara TVA

Valoare maxima contract subsecvent/3 luni =1214820 RON fara TVA

Valoare minima acord cadru /1 luni =404940 RON fara TVA

Valoare maima acord cadru /12 luni= 4991476 RON fara TVA

Solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare vor putea fi adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis in a 10-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 20.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Pentru ofertele care prezinta perioada de valabilitate a produsului mai mare decat cel inserat in caietul de sarcini primesc punctajul cel mai mare Pentru un alt termen de valabilitate mai mic decat termenul solicitat in caietul de sarcini ofertele sunt declarate neconforme. Pentru un alt termen de valabilitate cuprins intre termenul de valabilitate solicitat in caietul de sarcini si cel mai mare termenul de valabilitate prezentat se va utiliza formula / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016; se acceptă Documentul unic de achiziţie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr. 240/2016, se va completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terţi şi subcontractanţi, cu informatiile aferente situaţiei lor; Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire prin”Indicatie Globala”; Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor; aceste documente sunt: a. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; b. cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de O.N.R.C. / actul constitutiv; c. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171

Din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; d. alte documente edificatoare, după caz; certificate de atestare fiscal privind plata obligaţiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetele locale şi la bugetul general consolidat (eliberat de D.G.F.P.) pentru toate sediile specificate în certificatul constatator emis de O.N.R.C. la care există obligaţii de plată; se acceptă Documentul unic de achiziţie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr. 240/2016, se va completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terţi şi subcontractanţi, cu informaţiile aferente situaţiei lor; informaţiile cuprinse în acest document să rezulte lipsa datoriilor restante la momentul prezentării; documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea celor asumate prin completarera DUAE sau în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor; declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016, persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante: Ec. sILAGHI mARIA – Manager, Ec. Dance Nicolae Sebastian – Director financiar contabil, Dr. Burta Ovidiu Pavel – Director medical, As. Barabas Iulian Calin– Director de îngrijiri, Ing. Marge Ileana Adina – Sef serviciu achizitii publice, contractare, Chirila Nadia – economist Serv. Achizitii publice si contractare, Pop Diana - economist Serv. Achizitii publice si contractare, dr. Nicoriciu Florin – Sef LAM, dr. Mos Ioana - medic LAM, dr. Zaporojan Natalia - medic LAM, Chertes Cristina - functionar, include inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică;

— certificat constatator emis de O.N.R.C. din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului sau acordului-cadru trebuie să aibă corespondent în codul C.A.E.N. din certificatul constatator emis de O.N.R.C.; se acceptă Documentul unic de achiziţie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarea nr. 240/2016, se va completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii subcontractanţi, cu informaţiile aferente situaţiei lor; Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire prin”Indicatie Globala”; Documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 08/03/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 08/09/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/03/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de formulare a contestaţiei şi de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) litera a) din Legea nr. 101/2016

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
27/01/2021