Tjänster - 492358-2018

08/11/2018    S215    Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Nynäshamn: Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare

2018/S 215-492358

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Nynäshamns kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0233
Postadress: Stadshusplatsen 1
Ort: Nynäshamn
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 149 81
Land: Sverige
Kontaktperson: Zara Minozada
E-post: zara.minozada@upphandlingsodertorn.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.nynashamn.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afwvufvbrk&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afwvufvbrk&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Maskin- och transporttjänster

Referensnummer: SUN 2018-144
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45500000 Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser Nynäshamns kommuns behov av maskin- och transportstjänster såsom lastbilstransporter, hyra av maskiner för anläggningsarbete med förare samt en mindre mängd hyra av maskiner för anläggningsarbete utan förare.

Tjänstens omfattar dels till planerade arbeten och dels till mer akuta/oplanerade arbeten.

Omfattning

Upphandlingen avser Nynäshamns kommuns behov av maskin- och transportstjänster såsom lastbilstransporter, hyra av maskiner för anläggningsarbete med förare samt en mindre mängd hyra av förare för anläggningsarbete utan maskiner.

Tjänstens omfattar dels till planerade arbeten och dels till mer akuta/oplanerade arbeten.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45510000 Uthyrning av kranar med maskinskötare
45520000 Uthyrning av schaktutrustning med maskinskötare
60180000 Uthyrning av fordon för godstransport med förare
60181000 Uthyrning av lastbilar med förare
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser Nynäshamns kommuns behov av maskin- och transportstjänster såsom lastbilstransporter, hyra av maskiner för anläggningsarbete med förare samt en mindre mängd hyra av maskiner för anläggningsarbete utan förare.

Tjänstens omfattar dels till planerade arbeten och dels till mer akuta/oplanerade arbeten.

Omfattning

Upphandlingen avser Nynäshamns kommuns behov av maskin- och transportstjänster såsom lastbilstransporter, hyra av maskiner för anläggningsarbete med förare samt en mindre mängd hyra av förare för anläggningsarbete utan maskiner.

Tjänstens omfattar dels till planerade arbeten och dels till mer akuta/oplanerade arbeten.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 20/12/2018
Slut: 19/12/2020
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 07/12/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 06/03/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 10/12/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten Stockholm
Ort: Haninge
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/11/2018